ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းရိွသည့္ ေနရာတုိင္းတြင္ ေပ်ာက္ဆံုး၊ ပ်က္စီး ဆင္းမ္ကတ္မ်ား အျမန္ဆá

IMG_9656.jpg

MPT အမွတ္တံဆိပ္ ဆင္းမ္ကတ္မ်ား ေပ်ာက္ဆံုး၊ ပ်က္စီးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက ဆင္းမ္ကတ္ အသံုးျပဳသူမ်ား အေနျဖင့္ ၎တုိ႔ႏွင့္ နီးစပ္ရာ ဆက္သြယ္ေရး ႐ံုးမ်ားတြင္ ျပန္လည္ ေလွ်ာက္ ထားႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ သတင္းရရိွသည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ ဝယ္ယူထားေသာ ဆင္းမ္ကတ္မ်ား ေပ်ာက္ဆံုး၊ ပ်က္စီးမႈမ်ားအတြက္ မည္သည့္ ေနရာေဒသတြင္မဆုိ ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္ ဆုိရာတြင္ ယခင္က တန္ဖိုးႀကီး ဆင္းမ္ကတ္မ်ားပါ ပါဝင္ၿပီး ျပန္လည္ ေလွ်ာက္ထားခသည္လည္း က်ပ္ ၁,၅၀၀ သာ က်သင့္မည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၏ နည္းပညာ ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ပ်က္စီးမႈမ်ားအတြက္မူ ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားခ ေပးေခ်ရမည္မဟုတ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ ေရာင္းခ်ထားေသာ ဆင္းမ္ကတ္ ေပ်ာက္ဆံုး၊ ပ်က္စီးမႈမ်ားအတြက္ ယခင္က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရိွ အလံုၿမိဳ႕နယ္ ဆက္သြယ္ေရး႐ံုးနွင့္ ေရႊဂံုတုိင္ ဆက္သြယ္ေရး႐ံုးတို႔တြင္သာ ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားျခင္းကိစၥကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾက ရေၾကာင္း သိရသည္။

“အခုဆုိရင္ ကိုယ္ေရာက္ေနတဲ့ ဘယ္ေနရာေဒသမွာျဖစ္ျဖစ္ ဆင္းမ္ကတ္ေတြ ေပ်ာက္ဆံုး၊ ပ်က္စီးမႈအတြက္ အျမန္ဆံုး ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားလုိ႔ ရပါၿပီ။ ခရီးလြန္ေနရင္းနဲ႔ ဆင္းမ္ကတ္ေတြ ေပ်ာက္ဆံုးတာျဖစ္ျဖစ္၊ ပ်က္စီးတာျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ္ေရာက္ေနတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္က အနီးစပ္ဆံုး ဆက္သြယ္ေရး႐ံုးမွာ ေလွ်ာက္ႏုိင္ပါၿပီ”ဟု ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ တာဝန္ရိွသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ထုိကဲ့သို႔ ဆင္းမ္ကတ္မ်ား ေပ်ာက္ဆံုး၊ ပ်က္စီးျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚျခင္းအတြက္ ေနရာေဒသမေရြး ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားႏုိင္မည့္အျပင္ အခ်ိန္တုိအတြင္း အျမန္ဆံုး ျပန္လည္ ရရိွႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ သိရသည္။

ယခင္က ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၏ ဆင္းမ္ကတ္မ်ား ေပ်ာက္ဆံုး၊ ပ်က္စီးျခင္းမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားသည့္အခါ အနည္းဆံုး ရက္သတၱပတ္ တစ္ပတ္ခန္႔ ေစာင့္ဆုိင္းရၿပီး က်ပ္ ၂ ေသာင္းမွ က်ပ္ ၅ ေသာင္းခန္႔ ကုန္က်ခဲ့ရေၾကာင္း MPT ဆင္းမ္ကတ္ အသံုးျပဳသူအခ်ိဳ႕ထံမွ သိရသည္။