ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ WorkMail အီးေမးလ္ဝန္ေဆာင္မႈကို Amazon မိတ္ဆက္

10406598_10152685174757825_5534921541257505846_n.jpg

Amazon သည္ Microsoft, Google တို႔ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္အတြက္ corporate အီးေမးလ္ဝန္ေဆာင္မႈကို မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္။

WorkMail ဟုေခၚဆိုသည္ ဝန္ေဆာင္မႈသစ္သည္ Microsoft ႏွင့္ Google တို႔ျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္မည့္ email ႏွင့္ calendar hosting ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးမည္ ျဖစ္သည္။

ကုမၸဏီမ်ားသည္ Amazon ၏ WorkMail ကို Microsoft Outlook ကဲ့သို႔ေသာ လက္ရိွ email client မ်ား၏ back-end တြင္ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ၎တြင္ encryption ကို ေထာက္ပံ့ေပးထားေသာေၾကာင့္ Amazon ကြန္ရက္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ အီးေမးလ္မ်ားအား ၾကားျဖတ္ရယူလိုသည့္ ဟက္ကာမ်ား၏ ရန္မွ ကာကြယ္ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

WorkMail ဝန္ေဆာင္မႈကို 50GB သိုေလွာင္မႈပမာဏအတြက္ တစ္လလွ်င္ ၄ ေဒၚလာ သတ္မွတ္ထားၿပီး Amazon ၏ document management ဝန္ေဆာင္မႈျဖစ္ေသာ Zocalo ႏွင့္အတူ အသံုးျပဳပါက တစ္လလွ်င္ ၆ ေဒၚလာက်သင့္မည္ ျဖစ္သည္။

Ref: TheNextWeb