တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈ ရရွိလာေစရန္ႏွင့္ သတင္း အခ်က္အလက္ ရရွိႏိုင္မႈ လြယ္ကူေစရန္အတြက္ Application ေျခá€

Untitled.jpg

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ေျပာင္းလဲႏိုင္ေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ရရွိလာေစရန္ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ ရရွိႏိုင္မႈ လြယ္ကူေစရန္ ဟုဆိုကာ Application ေျခာက္ခုကို ISchool-Myanmar မွ မိတ္ဆက္လိုက္သည္။

ဦးဝင္းတင္ Application ၊ ရဲလက္စြဲ Application ၊ ျမန္မာ့ပညာေရးဥပေဒ Application ၊ ျမန္မာမသန္ စြမ္းသူမ်ား Application ၊ ျမန္မာ့လယ္သမား Application ၊ ျမန္မာ့အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား Application တို႔ကို မိတ္ဆက္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါ မိုဘိုင္းဖုန္း Application မ်ားကို www.ischoolmyanmarapps.com တြင္ Download ရယူႏိုင္ေၾကာင္းသိရသည္။

“ဖုန္းမွာ Install မလုပ္ဘဲနဲ႔လည္း ၾကည့္လို႔ရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ထားပါတယ္။ www.mmfarmer.org ကို တိုက္႐ိုက္ဝင္မယ္ ဆိုရင္ေတာ့ မိုဘိုင္းဖုန္းေတြမွာ အဲဒီ Application ေတြ install လုပ္ထားစရာမလိုပါဘူး” ဟု ISchool-Myanmar မွ IT Officer ကိုလႈိင္ၾကည္က ေျပာသည္။