ထိုင္းႏုိင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏုိင္မည့္ Internship Program တစ္ရပ္ကို ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ား ေလွ်ာက္ထá

10923472_794266500645049_4766515469680414594_n.jpg

အာဆီယံေဒသတြင္း လုပ္ကိုင္ေနသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း တစ္ခုျဖစ္ေသာ SCG က ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အာဆီယံ ေဒသတြင္း ေက်ာင္းသားမ်ား အတြက္ Internship Program တစ္ခုကို ဖိတ္ေခၚ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ရရိွသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အာဆီယံေဒသတြင္း ၅ ႏုိင္ငံမွ ေက်ာင္းသား ၄၁ ဦးကို ေရြးခ်ယ္ ေခၚယူသြားမည္ျဖစ္ၿပီး တစ္လၾကာျမင့္မည့္ SCG International Internship Year 3 အစီအစဥ္အၿပီးတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္မ်ားကို ရရိွမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါလုပ္ငန္းစု၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ထုိင္းႏိုင္ငံ၌ ျပဳလုပ္မည့္ အဆုိပါ သင္တန္းတြင္ Digital Marketing ႏွင့္ E-Commerce အစရိွသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ သင္ၾကားရမည္ျဖစ္သည္။

အာဆီယံေဒသတြင္း လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ႏုိင္ခြင့္ႏွင့္ လက္ေတြ႔အသံုးခ်ခြင့္မ်ားကို ရရိွမည့္ အဆုိပါ Internship Program အား အင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္ – Mining ၊ Civil ၊ Mechanical ၊ Electrical ၊ Automation ႏွင့္ Control ၊ Chemical ၊ Industrial သုိ႔မဟုတ္ Environmental Engineering၊ စီပြားေရး ဘာသာရပ္ – Business Administration ၊ Finance သုိ႔မဟုတ္ Marketing၊ လူမႈေရးသိပံၸဘာသာရပ္ – Psychology ၊ Political Science ၊ Social Studies သို႔မဟုတ္ Economics ႏွင့္ ဥပေဒ ဘာသာရပ္တုိ႔ကို သင္ယူေနသည့္ တကၠသိုလ္ တတိယႏွစ္ႏွင့္ မဟာဝိဇၨာတန္းတြင္ တက္ေရာက္ေနသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၄ ရက္တြင္ ေနာက္ဆံုးေပးပို႔ ေလွ်ာက္ထားရမည့္ အဆုိပါ Internship Program အား www.facebook.com/SCGcareer တြင္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏုိင္ၿပီး http://goo.gl/osP1rr တြင္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။