လိုင္စင္အသြင္ ကူးေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ ထုတ္ျပန္

Update-News_5.jpg

ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ လိုင္စင္အသြင္ ကူးေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၈၈၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ) အရ အပ္ႏွင္းထားသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို က်င့္သံုးလ်က္ လိုင္စင္ အသြင္ကူးေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာကို ဇန္နဝါရီလ ၁၂ ရက္က ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းကို ေလ့လာႏိုင္ရန္ ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ လႊင့္တင္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

လိုင္စင္အသြင္ကူးေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာကို အမ်ားျပည္သူမ်ား ဖတ္႐ႈေလ့လာႏိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံျပန္တမ္းတြင္လည္းေကာင္း၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန ဝက္ဘ္ဆိုက္ျဖစ္ေသာ www.mcit.gov.mm တြင္လည္းေကာင္း လႊင့္တင္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။