ျပည္တြင္း၌ စမတ္ဖုန္းျဖင့္ Facebook လူမႈကြန္ရက္ အသံုးျပဳသူ ၂.၈ သန္းရိွ

IMG_8894.jpg

ျပည္တြင္း စမတ္ဖုန္းေဈးကြက္သည္ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း က်ယ္ျပန္႔လာၿပီးေနာက္ ယခုလက္ရိွတြင္ စမတ္ဖုန္းျဖင့္ Facebook အသံုးျပဳသူ အေရအတြက္မွာ ၂.၈ သန္းရိွလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း Amara Digital Agency မွသတင္းရရိွသည္။

ယခုလက္ရိွ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၏ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္တြင္ မုိဘိုင္းဖုန္းျဖင့္ အင္တာနက္ အသံုးျပဳေနသူ ဦးေရမွာ ၃ သန္း ၄ သိန္းေက်ာ္ ရိွေနၿပီျဖစ္ၿပီး ျပည္ပဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီႏွစ္ခု၏ ဆင္းမ္ကတ္မ်ားျဖင့္ မုိဘိုင္းအင္တာနက္ အသံုးျပဳေနသူ အေရအတြက္မွာ ၃ သန္းေက်ာ္ရိွၿပီျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္တြင္း၌ မုိဘိုင္းဖုန္းေပၚမွ အင္တာနက္အသံုးျပဳေနသူ စုစုေပါင္းအေရအတြက္မွာ ၆ သန္းေက်ာ္ ရိွေနၿပီျဖစ္ၿပီး ယင္းအနက္မွ စမတ္ဖုန္းျဖင့္ Facebook အသံုးျပဳသူ အေရအတြက္မွာ ၂.၈ သန္းျဖစ္သည္။