မိုဘိုင္းဆိုင္ရာ နည္းပညာမ်ား အေၾကာင္း အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးသူမ်ားကို

App Expo2015 ကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၉ ရက္ႏွင့္ ၂၀ ရက္မ်ားတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ MICT Park တြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါပြဲတြင္  လက္ေတြ႕ အသံုးခ်မိုဘိုင္းဆိုင္ရာ နည္းပညာမ်ားအေၾကာင္း အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုကို ထည့္သြင္း က်င္းပျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲကို ဇန္နဝါရီလ ၂၀ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီမွ မြန္းလြဲ ၂ နာရီအထိ MICT Park Room(205) တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သည္။ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္ရန္အတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ရွိ မိုဘိုင္း ဖုန္းျပဳျပင္ေရး သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားမွ ပညာရွင္မ်ားကို ဖိတ္ၾကားသြားမည္ျဖစ္ၿပီး တက္ေရာက္ေဆြးေႏြး မႈမ်ားအား မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းႏွင့္ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးမႈအတြက္ အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ ထုတ္ေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးသြားမည္ဟု သိရသည္။

ျပပြဲအတြင္းျမန္ႏႈန္းျမင့္ အင္တာနက္ကုိ အခမဲ့ ထုတ္လႊင့္ေပးထားမည္ျဖစ္သလို တက္ေရာက္သူမ်ားအတြက္ Door Gift မ်ားႏွင့္ အေစာပိုင္းတက္ေရာက္သူ ၁၀၀၀ အား Ooredoo ဆင္းမ္ကတ္မ်ား အခမဲ့ လက္ေဆာင္ ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။