ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္မွ ပါရဂူဘြဲ႕သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္မည္

ytupanoramiocom.gif

သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန၊ အဆင့္ျမင့္သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ ဦးစီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ရန္ကုန္ နည္းပညာတကၠသိုလ္တြင္ အင္ဂ်င္နီယာ၊ ဗိသုကာပါရဂူဘြဲ႕သင္ တန္းမ်ားကို ဖြင့္လွစ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ေအာက္တိုဘာလ ၂၀ ရက္မွစ၍ ရန္ကုန္ နည္းပညာတကၠသိုလ္တြင္ ထုတ္ ယူရရွိႏုိင္ၿပီး ႏိုဝင္ဘာလ ၇ ရက္ ေနာက္ဆံုးထား၍ ကိုယ္တုိင္ ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္သည္။

ေလွ်ာက္လႊာအခ်က္အလက္မ်ားကို စစ္ေဆးၿပီးမွန္ကန္ပါက ႏုိဝင္ဘာလ ၁၄ ရက္တြင္ စာေမးပြဲေျဖဆိုခြင့္ႏွင့္ ကတ္ျပားထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ႏုိဝင္ဘာလ ၂၄ ရက္ တြင္ လူေတြ႕ေျဖဆုိခြင့္ရရွိသူမ်ား စာရင္း ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ကာ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၆ ရက္တြင္ လူေတြ႕စစ္ေဆးမည္ ျဖစ္သည္။ ပါရဂူဘြဲ႕သင္တန္း တက္ေရာက္ခြင့္ ရရွိသူမ်ားစာရင္းကို ႏုိဝင္ဘာလ ၂၈ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္သည္။

ၿမိဳ႕ျပအင္ဂ်င္နီယာ၊ Structural Engg:, Water Resources Engg:, စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာ၊ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားအင္ဂ်င္နီယာ၊ အီလက္ထရြန္းနစ္အင္ဂ်င္နီယာ၊ သုတနည္းပညာအင္ဂ်င္နီယာ၊ မကၠထရြန္းနစ္အင္ဂ်င္ နီယာ၊ဓာတုအင္ဂ်င္နီယာ၊ ခ်ည္မွ်င္ႏွင့္ အထည္အင္ဂ်င္နီယာ၊ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး အင္ဂ်င္နီယာ၊ ေရနံအင္ဂ်င္နီယာ၊ သတၱဳေဗဒအင္ဂ်င္နီယာ၊ ဗိသုကာတုိ႔ကို ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားမည္ ျဖစ္သည္။

အေသးစိတ္ သိရွိလိုပါက ရန္ကုန္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ (ႀကိဳ႕ကုန္း) အင္းစိန္၊ ဖုန္း-၆၄၂၄၁၃ သို႔ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏုိင္သည္။