ရန္ကုန္ဝိဇၨာသိပၸံတကၠသိုလ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ ႏုိင္ငံ ၃ ႏုိင္ငံႏွင့္ ပူးေပါင္းသုေတသန ေဆာင္ရ

Kansai-University.jpg

ရန္ကုန္ဝိဇၨာသိပၸံတကၠသိုလ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ အတြက္ ဂ်ပန္၊ ကုိရီးယား၊ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံမ်ားမွ အဆင့္ျမင့္ တကၠသိုလ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းသုေတသနမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမွ သိရသည္။

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္အေနျဖင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ နာဂိုရာတကၠသိုလ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ Myanmar-Japan Legal Reseach Centre၊ ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ဟန္ယန္းတကၠသိုလ္ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ Myanmar-Korea Local Knowledge Centre၊ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံမွ ကိုလံုးတကၠသိုလ္ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ Centre of Excellence for Urban and Regional Development ကိုလည္းေကာင္း တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ၿပီး ပူးေပါင္းသုေတသနမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ ေနေၾကာင္းပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးသန္႔ရွင္းက ေျပာ သည္။

တကၠသိုလ္အဆင့္ ျမႇင့္တင္ေရး အတြက္ ပညာရပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အရည္အေသြး ျမင့္မားေရးအတြက္ သင္ၾကားေရးနည္းစနစ္မ်ား  ေျပာင္းလဲသင္ၾကားေစျခင္း၊ e-learning ကုိအသံုးျပဳေစျခင္း၊ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းႏွင့္ သင္႐ိုးမာတိကာမ်ားအား ႏုိင္ငံတကာ အဆင့္မီေစရန္ ႏုိင္ငံတကာအလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ မ်ား က်င္းပေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ဘာသာရပ္ဌာ နမ်ား အလုိက္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ထုိ႔ျပင္ ႏုိင္ငံတကာတကၠသိုလ္ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းေပါင္း ၂၁ခုတုိ႔ႏွင့္ MoU ေရးထိုးခဲ့ၿပီး တကၠသိုလ္ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္း ၁၆ ခုကိုလည္း လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိသည္။

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၏ ပညာအရည္အေသြးျမႇင့္တင္ေရး ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား အေျခခံအေဆာက္အအံု ႐ုပ္ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းမ်ား ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား ႏိုင္ ငံေတာ္မွ ျဖည့္ဆည္းေပးသည့္ ဘ႑ာေရးရန္ပံုေငြ စုစုေပါင္း ၂၀.၁၄၃၄၁၆ ဘီလီယံျဖင့္ ၂၀၁၁-၁၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွစတင္ကာ ၂၀၁၄-၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အထိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။