နည္းပညာဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးေသာ ဗီယက္နမ္ကုမၸဏီ တစ္ခု ျဖစ္သည့္ FPT Myanmar စတင္ ဖြင့္လွစ္

Untitled.jpg

နည္းပညာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ ဗီယက္နမ္ ကုမၸဏီ တစ္ခုျဖစ္သည့္ FPT Myanmar ဖြင့္လွစ္ျခင္းကို ဇန္နဝါရီလ ၁၆ ရက္ ၂၀၁၅ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Park Royal Hotel ၌က်င္းပခဲ့သည္။ အဆိုပါ အခမ္းအနားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းနည္းပညာႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာဒုဝန္ႀကီး ဦးေသာင္းတင္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံသတင္း နည္းပညာႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဆိုင္ရာ ဒုဝန္ႀကီး Mr. Nguyen Minh Hong တို႔အတူ ဂ်ပန္၊ ျမန္မာ၊ ဗီယက္နမ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ဗီယက္နမ္ သံရံုးမွ တာဝန္ရွိပုဂၢၢိဳလ္မ်ား၊  သတင္းမီဒီယာမ်ား ႏွင့္ ဖိတ္ၾကားထားေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ႔ပါသည္။

ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ သတင္းနည္းပညာႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ ဒုဝန္ႀကီး Mr. Nguyen Minh Hongမွ သတင္းနည္းပညာႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး အပါအဝင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံသေဘာတူ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရာ ၌ သတင္းနည္းပညာႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ ပိုမိုဖြ႔ံၿဖိဳး တိုးတက္လာေစရန္တြင္ FPT Myanmar မွ အရိွန္အဟုန္ႏွင့္ အစြမ္းကုန္ ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားခဲ႔သည္။

FPT Myanmarသည္ တရားဝင္ လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ခြင့္ကုိ ဇူလိုင္လ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ရရွိခဲ့ၿပီး Software outsourcing, System Integration, IT Training, Enterprise Management and Consultancy Services အစရွိသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါသည္။ ၄င္းအခမ္းအနားတြင္  FPT Corporation မွ ဥကၠဌMr. Truong Gia Binh မွလည္းျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သတင္းနည္းပညာႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ျမန္မာ့အစိုးရအဖြဲ႔ အစည္းမ်ား ၊ နည္းပညာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ အလုပ္ အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပၚေပါက္လာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။

FPT Corporation ကို ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံတြင္ ေရွ႕ေဆာင္နည္းပညာ ကုမၸဏီအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေပါင္း၁၉ ႏိုင္ငံတြင္ ဝန္ထမ္းေပါင္း ၂၂,၀၀၀ေက်ာ္ ႏွင့္ အျမတ္ေငြ USD 1.3 Billion ေက်ာ္ကုိ ရရွိခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္  ဇန္နဝါရီလ ၁၇ရက္ တြင္ FPT Myanmar Co.,Ltd မွ သန္လ်င္ဆုေတာင္းျပည့္ ပရဟိတဘုန္းႀကီးေက်ာင္းရိွ မိဘမဲ့ ကေလးေဂဟာ၌ လူငယ္ ၇၀၀ ေက်ာ္တို႔အား သတင္းနည္းပညာမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္အတြက္ Computer မ်ား အပါအဝင္ အျခားေသာ စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ားကို လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။