အဆီမ်ားေျခဖ်က္ေပးႏိုင္ေသာ ခါးပတ္

10937404_10152697624305847_69857203_n.jpg

က်ီးေပါင္းတက္သည့္ ေဝဒနာကို ခံစားေနရသူမ်ားႏွင့္ အဆီက်လိုသူမ်ား အသံုးျပဳရန္ သင့္ေတာ္ေသာ အဆီက် ခါးပတ္ျဖစ္သည္။ ဗိုက္၊ တင္၊ ရင္၊ ေျခသလံုးစေသာ ေနရာမ်ားကို ကပ္ထားကာ အသံုးျပဳရမည္ ျဖစ္သည္။ ခႏၶာကုိယ္သြယ္လ်မႈအတြက္အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစႏိုင္သလို အေညာင္း အညာလည္း ေျပေစႏိုင္ မည္ဟု သိရသည္။ အဆီခ်ခါးပတ္၏ ျမန္ႏႈန္းကို အတိုးအေလွ်ာ့ ျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီး 220 V ခ်ိတ္ဆက္မႈစနစ္ ျဖင့္ အသံုးျပဳရမည္ ျဖစ္သည္။ Heating Temparature ကို 1-50 ခ်ိန္ညိႇႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ အိမ္အေရာက္ဝန္ ေဆာင္မႈျဖင့္ ပို႔ေဆာင္ေပးသလို နယ္ၿမိဳ႕ မ်ားသို႔လည္း ပို႔ေဆာင္ေပးေၾကာင္း သိရသည္။ တန္ဖိုးမွာ ၅၅,၀၀၀ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး မႏၲေလး၊ အမွတ္ (၁၂/၂) ၊ ၈၁×၈၂ လမ္း၊ ၄၃×၄၄ လမ္းၾကား၊ ဖုန္း ၀၉-၄၃၁၀၈၁၈၂ ၌ ဆက္သြယ္စံုစမ္းဝယ္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။