ျပည္တြင္း၌ Gmail သံုးစဲြသူ ၁.၉၈ သန္းရိွ

New_Logo_Gmail.svg1_.jpg

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ Gmail ကို အဓိက email အျဖစ္ သံုးစဲြၾကၿပီး လက္ရိွတြင္ စုစုေပါင္း သံုးစဲြသူဦးေရ ၁.၉၈ သန္းရိွေၾကာင္း ျပည္တြင္းအေျခစိုက္ Amara Digital Agency ၏ သုေတသန အခ်က္အလက္မ်ားအရ သိရသည္။

ျပည္တြင္း အင္တာနက္ သံုးစဲြမႈတြင္ Gmail ကို အဓိက အသံုးျပဳၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး Yahoo Email ကို သီးသန္႔သံုးစဲြသူ အေရအတြက္သည္ ၁၇၀,၀၀၀ သာရိွေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္တြင္းအင္တာနက္အသံုးျပဳႏႈန္းမွာ ယခုလက္ရိွအခ်ိန္တြင္ ၇ သန္းခန္႔ရိွၿပီး ယင္းတုိ႔အနက္ MPT ၏ မုိဘုိင္းအင္တာနက္ အသံုးျပဳသူ အေရအတြက္မွာ ၃ သန္းေက်ာ္ရိွေနၿပီး Ooredoo Myanmar ႏွင့္ Telenor Myanmar တုိ႔၏ မုိဘိုင္း ဆက္သြယ္ ေရး ကြန္ရက္ေပၚတြင္ အင္တာနက္အသံုးျပဳေနသူ အေရအတြက္မွာ ၂ သန္းဝန္းက်င္ရိွလာၿပီျဖစ္သည္။