cold/warm/hot server

ကြန္ပ်ဴတာ server တစ္ခု၏ backup ႏွင့္ recovery တြင္ cold server သည္ main server အလုပ္မလုပ္ႏိုင္ခ်ိန္တြင္ backup တစ္ခုတည္းကိုသာ ျပဳလုပ္ေပးသည့္ backup server တစ္ခုျဖစ္သည္။ Cold server သည္ software ကို ထည့္သြင္းၿပီး စီစဥ္ၿပီးသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ အလုပ္လုပ္ၿပီး backup လုပ္ငန္းစဥ္ မလိုအပ္သည့္အခါတြင္ အလုပ္မလုပ္ေပ။

Warm server သည္ backup server တစ္ခုျဖစ္ၿပီး server မွ back up ျပဳလုပ္ေနစဥ္ update မ်ားကို အခါအားေလ်ာ္စြာ လက္ခံေပးသည္။ Warm server မ်ားကို replication ႏွင့္ mirroring အတြက္ အသံုးျပဳေလ့ရိွသည္။

Hot server သည္လည္း backup server တစ္ခုျဖစ္သည္။ ၎သည္ ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈျဖစ္ပြားသည့္အခါ တာဝန္ခ်က္ခ်င္းယူရန္ အသင့္ရိွေနၿပီး update မ်ားကို ပံုမွန္လက္ခံေပးသည္။

Software Assurance လိုင္စင္ပ႐ိုဂရမ္၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ Microsoft သည္ လက္ရိွတြင္ disaster recovery အတြက္ ရည္ရြယ္ထားသည့္ cold server မ်ားအတြက္ အခမဲ့ ေဆာ့ဖ္ဝဲလိုင္စင္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္။ Warm ႏွင့္ hot server မ်ားအတြက္ အခမဲ့ လိုင္စင္မ်ားကိုမူ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း မရိွေပ။