အထူးလံုၿခံဳမႈအတြက္ လုိအပ္ေသာ ဆက္သြယ္ေရးဆုိင္ရာမ်ားကို ႏုိင္ငံေတာ္ ကသာ ေဆာင္ရြက္မည္

Update-News_5.jpg

ႏိုင္ငံေတာ္ကသာ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ (၁၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေဝး ဒုတိယေန႔တြင္ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးေသာင္းတင္က ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆက္သြယ္ေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္အရ မိုဘိုင္းဖုန္းဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပုဂၢလိက ေအာ္ပေရတာမ်ားက ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ ႀကိဳးဖုန္းႏွင့္ဖက္စ္၊ အထူးလံုၿခံဳမႈအတြက္ လိုအပ္ေသာ ဘဏ္ႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္လုပ္ငန္းမ်ား၊ အင္တာနက္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာလံုၿခံဳေရး၊ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အ စည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ITU/APNIC တို႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ၿပီး စံသတ္မွတ္ျခင္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ကသာ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယဝန္ႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီမွ ေခ်းေငြေခ်းယူခြင့္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းတင္ျပရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။