ေစ်းကြက္ၿပိဳင္ဆုိင္မႈကို လုိလားေၾကာင္း Telenor မွ ေျပာဆုိ

IMG_7302.jpg

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ အျခားေသာဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာမ်ားကို အၾကပ္အတည္း မျဖစ္ေစရန္ ၎တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈ ေစ်းႏႈန္းမ်ားကို ျမႇင့္တင္ ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ေသာ္လည္း Telenor ၏ CEO ျဖစ္ Mr. Petter Furberg က ၿပိဳင္ဆိုင္မႈကိုသာ လုိလားေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုလိုက္သည္။

“ေခၚဆိုခကို ၂၅ က်ပ္အေနနဲ႔ စတင္ခဲ့တယ္။ ဒါဟာ ေစ်းကြက္ထဲမွာ အေပါဆံုးပဲ။ မေၾကာက္ဘူး။ MPT နဲ႔ ဘာသေဘာတူညီမႈမွလည္း မရွိဘူး။ MPT အေနနဲ႔ ေစ်းႏႈန္းကို ဒီထက္ေလွ်ာ့ခ်သြားမယ္ဆိုရင္ ၿပိဳင္ဆိုင္သြားဖို႔ ရွိတယ္။ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈကို လိုလားပါတယ္””ဟု Petter က ေျပာသည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ ေဆြသဟာဝန္ေဆာင္မႈ အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ တစ္မိနစ္လွ်င္ ၃၅ က်ပ္ သတ္မွတ္ခဲ့ရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္စဥ္ အျခားေသာ ေအာ္ပေရတာမ်ား အၾကပ္အတည္းျဖစ္၍ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈေစ်းကြက္ ပ်က္ျပားသြားမည္ကို စိုးရိမ္သည့္အတြက္ သီးျခား အစီအစဥ္တစ္ခုကို သတ္မွတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါလုပ္ငန္းမွ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးခင္ေမာင္ထြန္းက ေျပာဆိုထားသည္။

ေအာ္ပေရတာမ်ားအၾကား ၿပိဳင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႀကီးမားေသာ သေဘာတူညီမႈ တစ္စံုတစ္ရာ ရွိသည့္အတြက္ ေစ်းကြက္ကို ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ရရွိထားသည့္ ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းအေနျဖင့္ ေစ်းႏႈန္းကို သီးျခားျမႇင့္တင္ထားျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေလ့လာသူမ်ာက သံုးသပ္ထားေသာ္လည္း Mr.Petter Furberg ၏ အဆိုအရ ၎တို႔သည္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ေစ်းကြက္၏ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈအရ မိုဘိုင္းဖုန္းေခၚဆိုခကို Ooredoo ႏွင့္ Telenor တို႔က တစ္မိနစ္လွ်င္ ၂၅ က်ပ္သို႔ သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ျမန္ႏႈန္းျမင့္ အင္တာနက္စနစ္အတြက္ 1 MB လွ်င္ ၁၀ က်ပ္အျဖစ္သို႔ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ ေဆြသဟာ အမည္ျဖင့္ ေစ်းကြက္ၿပိဳင္ဆိုင္မႈကို ျပဳလုပ္လာခဲ့ေသာ္လည္း မိုဘိုင္းဖုန္းေခၚဆိုခ တစ္မိနစ္လွ်င္ ၃၅ က်ပ္ႏွင့္ အင္တာနက္ အသံုးျပဳမႈအတြက္ 1 MB လွ်င္ ၁၅ က်ပ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ပူးေပါင္းထားသည့္ ဂ်ပန္ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီမွ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ မစၥတာနာဂရွီးမားက ၎တို႔ကို အျမတ္ရရွိဖို႔အတြက္ လုပ္ကိုင္ေနသည္ဟု မထင္ေစလိုေၾကာင္း၊ ယေန႔အခ်ိန္သည္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ကြန္ရက္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈတို႔ကို ျပဳလုပ္ေနသည့္အခ်ိန္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတစ္ခု၌ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ စာရင္းဇယားမ်ားအရ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၏ မိုဘိုင္းဖုန္းလိုင္း အသံုးျပဳသူဦးေရ ၁၁ သန္းရွိၿပီး Ooredoo ၏ မိုဘုိင္းဖုန္းလိုင္း အသံုးျပဳသူမွာ ၁.၆ သန္းရွိသည္။ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ ေစ်းကြက္၏ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို လက္ရွိအခ်ိန္၌ ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီး Telenor ၏ မိုဘိုင္းဖုန္းလိုင္း အသံုးျပဳသူ လူဦးေရသည္ စက္တင္ဘာလ၌ ၂ သိန္း ၅ ေသာင္းေက်ာ္ ရွိသည္ဟု သိရသည္။