ျပည္တြင္း Facebook သံုးစဲြမႈ အိမ္နီးခ်င္း သံုးႏုိင္ငံထက္ ေျခာက္ရာခုိင္ႏႈန္း ပိုမိုမ်ားျပား

Update-News_5.jpg

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ Facebook လူမႈကြန္ရက္ကို သံုးစဲြသူအေရအတြက္သည္ ကေမာၻဒီးယား၊ လာအုိ၊ ဘ႐ူႏိုင္း သံုးႏုိင္ငံ၏ စုစုေပါင္း သံုးစဲြသူဦးေရထက္ ေျခာက္ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုမုိမ်ားျပားေနေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္တြင္း Facebook သံုးစဲြသူအေရအတြက္သည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလေနာက္ဆံုးပတ္က ၃သန္းရိွခဲ့ရာမွ ယခုလက္ရိွအခ်ိန္တြင္ ၃,၂၀၈,၀၀၀ ေက်ာ္ ရိွလာၿပီျဖစ္သည္။

အာရွေဒသတြင္း အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ ကေမာၻဒီးယားႏုိင္ငံ၏ Facebook သံုးစဲြသူဦးေရသည္ ၁.၉ သန္းရိွၿပီး လာအုိႏုိင္ငံတြင္း Facebook အသံုးျပဳသူ အေရအတြက္မွာ ၅၆၀,၀၀၀ ႏွင့္ ဘ႐ူႏုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ၂၄၀,၀၀၀ ခန္႔သာရိွေသးသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ Facebook အသံုးျပဳမႈသည္ အဆိုပါ အိမ္နီးခ်င္း သံုးႏုိင္ငံထက္ ပုိမုိမ်ားျပားေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း Amara Digital Agency ၏ စစ္တမ္းပါ အခ်က္အလက္မ်ားအရ သိရသည္။

ျပည္တြင္း Facebook သံုးစဲြသူဦးေရသည္ တစ္လအတြင္း၌ ၂ သိန္းေက်ာ္အထိ ျမင့္တက္လာျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္အရြယ္ သံုးစဲြမႈတြင္လည္း တစ္သိန္းေက်ာ္အထိ ျမင့္တက္လာၿပီ ျဖစ္သည္။ ယခုလက္ရွိ ျပည္တြင္း၌ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္အရြယ္ Facebook သံုးစဲြမႈသည္ ၄၄၀,၀၀၀ ရိွေနၿပီျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံ၏ စမတ္ဖုန္းအသံုးျပဳမႈ ပုိမိုမ်ားျပားလာျခင္းႏွင့္အတူ Facebook ကို အသံုးျပဳသည့္ အေရအတြက္လည္း လုိက္ပါျမင့္တက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္း Facebook အသံုးျပဳမႈသည္ အထက္ပါ အိမ္နီးခ်င္း သံုးႏုိင္ငံထက္ ေျခာက္ရာခုိင္ႏႈန္း ခန္႔ပိုမိုမ်ား ျပားေနေသာ္လည္း အိမ္နီးခ်င္း ထုိင္းႏုိင္ငံထက္မ်ားစြာ နည္းပါးေနေသးေၾကာင္း သိရသည္။ ယခုလက္ရိွ ထုိင္းႏိုင္ငံ၏ Facebook သံုးစဲြသူဦးေရမွာ ၂၈ သန္းအထိ ရိွလာၿပီ ျဖစ္သည္။

ယခုလက္ရိွ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ Facebook အသံုးျပဳမႈတြင္ အမ်ဳိးသားဦးေရ ၁.၉ သန္း၊ အမ်ဳိးသမီးဦးေရ ၁.၁ သန္း၊ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ သံုးစဲြသူ ၄ သိန္း ၄ ေသာင္း၊ အသက္ ၁၉ ႏွစ္မွ ၃၅ နွစ္အတြင္း အသံုးျပဳသူ ၂.၄ သန္း၊ အသက္ ၃၆ ႏွစ္မွ ၄၉ ႏွစ္အတြင္း ၃ သိန္း၊ အသက္ ၅၀ မွ ၆၅ ႏွစ္အတြင္း အသံုးျပဳသူ ၉ ေသာင္း ၈ ေထာင္ အသီးသီးရိွေနၿပီျဖစ္သည္။