ျမန္မာ-ဂ်ပန္စင္တာ၏ KEIDANREN Sponsored Seminar

IMG_0617.jpg
IMG_0618.jpg
IMG_0626.jpg

ျမန္မာ-ဂ်ပန္စင္တာ၏ KEIDANREN Sponsored Seminar ျဖစ္ေသာ Japanese-style Management (Evolution of Business Model of Sogo-Shosha by Mitsubishi Coporation) ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးပြဲအခမ္းအနားကိုေတာ့ ဇန္န၀ါရီလ ၁၄ ရက္က UMFCCI ရွိ ျမန္မာ – ဂ်ပန္စင္တာ၊ ေဆြးေႏြးပြဲခန္းမ ၂ မွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။