ဂ်ပန္ေခ်းေငြျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ က႑ေျခာက္ခု အတြက္ ေဆာင္ရြက္မည္

Update-News_5.jpg

ဂ်ပန္ေခ်းေငြျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ က႑ေျခာက္ခုအတြက္ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေသာင္းတင္၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီမွ ဂ်ပန္ယန္း ၁၀ ဒသမ ၅၀၀ ဘီလီယံ ေခ်းယူခြင့္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဒုတိယဝန္ႀကီးက ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါေခ်းေငြျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရးအေျခခံ အေဆာက္အအံုႏွင့္ အင္တာနက္စနစ္ အဆင့္ျမွင့္တင္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကိစၥရပ္ေျခာက္ခု အတြက္ အသံုးျပဳေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယဝန္ႀကီးက ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ (၁၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေဝး ဒုတိယေန႔ တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ ကိစၥရပ္ေျခာက္ခုမွာ ရန္ကုန္၊ ေနျပည္ေတာ္၊ မႏၱေလးပင္မ ဖိုက္ဘာဆက္ေၾကာင္းအတြက္ စက္ပစၥည္း တိုးျမွင့္တပ္ဆင္ျခင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ဖိုက္ဘာဆက္ေၾကာင္း တည္ေဆာက္ျခင္းတို႔ ပါဝင္ေၾကာင္းသိရသည္။

၎အျပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း Metro Fiber စက္ပစၥည္း တပ္ဆင္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာသို႔ ဆက္သြယ္သည့္ National Gateway မွာ သံုးစြဲသူ မ်ားျပားလာသျဖင့္ က်ပ္တည္းလာမႈ အတြက္ အဆင့္ျမွင့္ျခင္းလည္း ပါဝင္ေၾကာင္း၊ အင္တာနက္စနစ္ကို လက္ရွိ IPv 4 မွာသံုးစြဲသူ မ်ားျပားလာသျဖင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္ ေရာက္ လုနီးပါး ျဖစ္လာေသာေၾကာင့္ IPv 6 သို႔ ေျပာင္းလဲသံုးစြဲႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ သီလဝါစက္မႈဇုန္တြင္ ဆက္သြယ္ေရးအေျခခံ အေဆာက္အဦ တည္ေဆာင္ျခင္းတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယဝန္ႀကီး က ေျပာၾကားသည္။