အီလက္ထရြန္နစ္ မိုဘိုင္းဖုန္း ေငြျဖည့္စနစ္ကို Orange Supermarket က ေဆာင္ရြက္

Update-News_5.jpg

အီလက္ထရြန္နစ္ မိုဘိုင္းဖုန္းေငြျဖည့္စနစ္ကို Orange Supermarket က ေဆာင္ရြက္လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

မိုဘိုင္းဖုန္းေငြျဖည့္ကတ္ ဝယ္ယူသူမ်ားကို အီလက္ထရြန္နစ္စနစ္ျဖင့္ ေငြျဖည့္သြင္းေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အတြက္ Orange Supermarket ႏွင့္ Red Dot ကြန္ရက္မွ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ Supermarket chain မွ ပထမဆံုးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးမည့္ အီလက္ထရြန္နစ္ မုိဘုိင္း ဖုန္း ေငြျဖည့္ေပးသည့္ စနစ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းဝန္ေဆာင္မႈကို ဇန္နဝါရီလ ၂၂ ရက္တြင္ ရွင္းလင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။