ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ျခင္းဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ား Download ရယူႏိုင္

Untitled.jpg

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒ အမွတ္ (၃၁) ျဖင့္ ျပဌာန္းခဲ့ေသာ ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ျခင္းဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ား ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ Download ရယူႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါဥပေဒ ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၈ ရက္က ျပဌာန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၈၈၊ ပုဒ္မခြဲ(က)အရ အပ္ႏွင္းထားေသာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ကို က်င့္သံုး၍ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနသည္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ၿခင္းဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ားကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၆ ရက္တြင္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္(၁/၂၀၁၅) ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အဆုိပါ ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ျခင္းဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ားကို www.mcit.gov.mm တြင္ ရယူႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။