မိနစ္အလုိက္ေကာက္ခံသည့္ MPT ၏ မုိဘိုင္းအင္တာနက္လုိင္း ျမန္ႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းလာ

10405653_627247717375978_6035031858295157065_n.jpg

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းက ေဆြသဟာ ဝန္ေဆာင္မႈတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ 3G အင္တာနက္ အျမန္ႏႈန္းကို ယခင္ထက္ ေျခာက္ဆ ျမွင့္တင္ေပးလုိက္ၿပီးေနာက္ မူလဝန္ေဆာင္မႈကုိ အသံုးျပဳေနသူမ်ား အေနျဖင့္ မုိဘုိင္းအင္တာနက္ ျမန္ႏႈန္းအရည္အေသြးမ်ား ယခင္ထက္ ပိုမိုက်ဆင္းလာသည့္ အေျခအေနႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ေနရေၾကာင္း စံုစမ္းသိရသည္။

ေဆြသဟာ ဝန္ေဆာင္မႈ မစတင္မီ လအနည္းငယ္ခန္႔က တစ္မိနစ္လွ်င္ ၂ က်ပ္၊ ၄ က်ပ္ သတ္မွတ္ထားေသာ MPT ၏ GSM ႏွင့္ WCDMA မုိဘိုင္းအင္တာနက္ အျမန္ႏႈန္းမ်ားသည္ ယခင္ထက္ ျမင့္တက္လာခဲ့ေသာ္လည္း ယခုလ ၁၂ ရက္ ေနာက္ပိုင္းမွစတင္၍ အဆုိပါ ဖုန္းလုိင္းမ်ား၏ အင္တာနက္ျမန္ႏႈန္းမ်ား ဆက္တုိက္ က်ဆင္း လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေန မုိဘိုင္းဖုန္း အသံုးျပဳသူအခ်ဳိ႕က ေျပာသည္။

MPT ၏ ေဆြသဟာ ဝန္ေဆာင္မႈေပၚတြင္ အသံုးျပဳႏုိင္သည့္ မုိဘိုင္းအင္တာနက္ ျမန္ႏႈန္းသည္ အျမင့္ဆံုး 42 Mbps အထိ တုိးျမွင့္ေပးထားေၾကာင္း အဆုိပါလုပ္ငန္းမွ သတင္းရရိွသည္။

ယခုကဲ့သို႔ MPT သည္ ၎တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈအသစ္တြင္ 3G ကြန္ရက္ကို ျမန္ႏႈန္းမ်ား တိုးျမွင့္ေပးလုိက္ေသာ္လည္း တစ္မိနစ္လွ်င္ ၂ က်ပ္၊ ၄ က်ပ္ျဖင့္ အသံုးျပဳႏုိင္သည့္ ယခင္ဝန္ေဆာင္မႈေပၚတြင္ အသံုးျပဳႏုိင္မည့္ မုိဘိုင္းအင္တာနက္ အျမန္ႏႈန္းကိုမူ 3G ဆင္းမ္ကတ္မ်ားအတြက္ 256 kbps ႏွင့္ 2G ဆင္းမ္ကတ္မ်ားအတြက္ 128 Kbps အထိ ကန္႔သတ္ သတ္မွတ္ေပးလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ယခုလ ၁၀ ရက္မွစတင္၍ MPT ၏ မူလအစီအစဥ္မ်ားကိုသာ ဆက္လက္သံုးစဲြသူ အမ်ားစုသည္ မုိဘိုင္းအင္တာနက္လုိင္းမ်ား ပိုမိုေလးလံလာျခင္း ျပႆနာႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔လာရေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေန မုိဘိုင္းအင္တာနက္ အသံုးျပဳသူအခ်ိဳ႕က တညီတညြတ္တည္း ဆုိၾကသည္။

MPT ၏ ျမန္နႈန္းျမင့္ အင္တာနက္ကို အသံုးျပဳခြင့္ ရလုိသူမ်ားသည္ ေဆြသဟာ ဝန္ေဆာင္မႈကို ရယူရမည္ျဖစ္ၿပီး ထုိမွသာ HSPA+3G ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ နည္းပညာျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ပိုမုိျမန္ဆန္သည့္ အျမန္ႏႈန္းကို ရရိွမည္ဟု ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ တာဝန္ရိွသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးက သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ အျမင့္ဆံုး ျမန္ႏႈန္း 42 Mbps သည္ အသံုးျပဳသည့္ေနရာ၊ အသံုးျပဳသည့္အခ်ိန္၊ အသံုးျပဳသည့္ မုိဘိုင္းဖုန္း အမ်ိဳးအစားႏွင့္ အသံုးျပဳေနေသာ ေနရာေဒသရိွ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္က ေပးထားသည့္ အေျခအေန အရပ္ရပ္ေပၚတြင္လည္း မူတည္ေၾကာင္း အထက္ပါ တာဝန္ရိွသူက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ MPT ၏ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈသည္ စတင္ခဲ့သည့္အခ်ိန္မွ ယခုအခ်ိန္အတြင္း၌ မုိဘိုင္းအင္တာနက္လုိင္းမ်ား ပိုမုိျမင့္တက္လာျခင္းရိွသလုိ အခ်ဳိ႕ေသာေနရာမ်ားတြင္မူ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ အရည္အေသြးအား လံုးဝျပည့္မီျခင္းမရိွဟု သံုးစဲြသူအခ်ဳိ႕ထံမွ သိရသည္။