ေရြးခ်ယ္ရ ခက္ခဲေနဆဲ MPT ရဲ႕ထူးမျခားနားသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

IMG_1615.jpg

လြန္ခဲ့သည့္ သံုးႏွစ္ခန္႔မ စတင္၍ ကိုင္ေဆာင္ အသံုးျပဳလာခဲ့သည့္ က်ပ္ႏွစ္သိန္း ငါးေသာင္းတန္ WCDMA  ဆင္းမ္ကတ္ကို ဆက္လက္အသံုး မျပဳေတာ့ရန္ သူမစဥ္းစား ေနရၿပီျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅၊ ဇန္နဝါရီ ၁၂ ရက္တြင္ စတင္မည့္ MPT ၏ ေဆြသဟာ အမည္ရိွ ဝန္ေဆာင္မႈ အသစ္ကို ေျပာင္းလဲ သံုးစဲြမည္ဆုိလွ်င္ ဖုန္းေခၚဆုိခႏွင့္ စာတုိေပးပို႔ခမ်ား သက္သာသြားသည္မွအပ သူမလက္ခံႏုိင္မည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ထပ္မံပါဝင္လာျခင္း မရိွခဲ့ေပ။ အဆုိပ ေဆြသဟာ အစီအစဥ္သည္ အင္တာနက္ ျမန္ႏႈန္း ၆ ဆပိုမုိ ေကာင္းမြန္သြားမည္ဟု MPT က တရားဝင္ ေျပာၾကားထားေသာ္လည္း ကုမၸဏီဝန္ထမ္း မသၪၨာေက်ာ္က လက္ေတြ႕ မျဖစ္လာမည္ကိုလည္း စိုးရိမ္ေနသည္။

MPT ၏ ဝန္ေဆာင္မႈအသစ္ ေဆြသဟာကို မသံုးစဲြပါက သူမအသံုးျပဳေနသည့္ မုိဘိုင္း ဆင္းမ္ကတ္၏  မုိဘုိင္းဖုန္း ေခၚဆုိခႏွင့္ စာတုိေပးပို႔ခမ်ား၊ အင္တာနက္ အသံုးျပဳခမ်ားသည္ ယခင္ႏႈန္းထား မ်ားအတုိင္းသာ ျဖစ္ေနမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ မုိဘိုင္းအင္တာနက္ ျမန္ႏႈန္းမ်ားမွာ လက္ရိွထက္ ပိုမုိက်ဆင္း သြားမည္ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ဆုိလ်င္  အျခားေသာ ႏုိင္ငံျခားဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားထက္ ဝန္ေဆာင္မႈ ႏႈန္းထားမ်ားမွာ ပိုမိုႀကီးျမင့္ေနဆဲ ျဖစ္သည့္အျပင္ အင္တာနက္ ျမန္ႏႈန္းမ်ားသည္လည္း ယခင္ထက္ က်ဆင္းေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ တစ္ရက္လွ်င္ မုိဘိုင္းဖုန္းျဖင့္ အင္တာနက္ အသံုးျပဳခ်ိန္ပ်မ္းမွ် သံုးနာရီခန္႔ရိွသည့္ မသၪၨာေက်ာ္ တစ္ေယာက္ ႏုိင္ငံျခား ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီတစ္ခု၏ ဝန္ေဆာင္မႈကို ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳ ေတာ့မည္ဟု ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခုိင္ခုိင္မာမာ ခ်လုိက္ၿပီျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္း မုိဘုိင္းဖုန္း သံုးစဲြသူမ်ားအနက္ MPT ၏ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို သံုးစဲြေနသူ အမ်ားစုသည္ ယင္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဆက္လက္သံုးစဲြသင့္၊ မသင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ရန္ခက္ခဲသည့္ ျပႆနာမ်ားႏွင့္လည္း ႀကံဳေတြ႕ေနရၿပီျဖစ္ၿပီး  ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းေပၚတြင္ 

မေက်နပ္မႈမ်ားလည္း ပိုမိုျပင္းထန္လာခဲ့သည္ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေန မုိဘိုင္းဖုန္း အသံုးျပဳသူမ်ားက တညီတၫြတ္တည္း ဆုိလာၾကသည္။

တခ်ိန္တည္းမွာပင္ မသၪၨာေက်ာ္္ကဲ့သို႔ MPT ၏ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍  ဆက္လက္သံုးစဲြမည္၊  မသံုးစဲြမည္ကို စဥ္းစားလာၾကသည့္  မုိဘိုင္းဖုန္း အသံုးျပဳသူမ်ား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အမ်ားအျပား ရိွလာၿပီျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္း ဆက္သြယ္ေရး ေဈးကြက္၌ ဆယ္စုႏွစ္ တစ္စုေက်ာ္ ၿပိဳင္ဘက္မရိွ  တစ္ဦးတည္း ရပ္တည္လာသည့္  ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းသည္ ၂၀၁၄၊ စက္တင္ဘာလတြင္ MPT ဟူေသာ အမွတ္တံဆိပ္သစ္၊

ေျပာင္းလဲမႈ အနည္းအက်ဥ္းတုိ႔ႏွင့္ အတူထြက္ရိွလာၿပီး ေနာက္တြင္လည္း   မုိဘိုင္းဖုန္း သံုးစဲြသူ အမ်ားစု၏ ေက်နပ္လက္ခံမႈကို အျပည့္အဝ မရိွေသးေပ။

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ KDDI, Sumitomo Corporation အစရိွသည့္ ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီႏွစ္ခုႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ေနာက္ ၂၀၁၄၊ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္တြင္ စတင္ထြက္ရိွလာသည့္ MPT အမွတ္တံဆိပ္ အသစ္ႏွင့္ မုိဘိုင္းဖုန္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ဆင္းမ္ကတ္တစ္ခုလွ်င္ တရားဝင္ ေရာင္းခ်ေဈး က်ပ္ ၁၅၀၀ သတ္မွတ္ လုိက္သည္မွလဲြ၍ ထူးျခားေျပာင္းလဲမႈ တစံုတရာ မရိွခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ထိုအခ်ိန္ကာလအတြင္း သံုးစဲြသူမ်ား၏ ေဝဖန္သံမ်ား ပိုမိုက်ယ္ေလာင္စြာ ထြက္ေပၚခဲ့သည္။

မုိဘိုင္းဖုန္း သံုးစဲြသူမ်ား၏ ေဝဖန္မႈမ်ားကိုသာ အၿမဲမျပတ္ လက္ခံရရိွေနေသာ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းအေနျဖင့္ ၂၀၁၅၊ ဇန္နဝါရီ ၁၂ တြင္ ဝန္ေဆာင္မႈ အသစ္မ်ားကို ထပ္မံမိတ္ဆက္ လာျပန္သည္။ ေဆြသဟာ အမည္ရိွ ဝန္ေဆာင္မႈကို စတင္မိတ္ဆက ္ခဲ့သည့္ေန႔တြင္ပင္ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ MPT ကို ျပစ္တင္ေဝဖန္မႈမ်ား အဆက္မျပတ္ ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။

အဆိုပါ ဝန္ေဆာင္မႈ အသစ္သည္ ဖုန္းေျပာဆုိခႏွင့္ စာတုိေပးပို႔သည့္ ႏႈန္းထားမ်ားအား ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း အျခားႏိုင္ငံျခား ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီႏွစ္ခုက ေကာက္ခံေနေသာ ေဈးႏႈန္းမ်ားထက္ ပိုမုိမ်ားျပား ေနဆဲျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ MPT ၏ေဆြသဟာ ဝန္ေဆာင္မႈတြင္ ပါဝင္လာေသာ မုိဘိုင္း အင္တာနက္ အသံုးျပဳခ မ်ားသည္လည္း Ooredoo Myanmar, Telenor Myanmar ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားမွ ေကာက္ခံေနေသာ ႏႈန္းထားမ်ားထက္ ပိုမုိမ်ားျပားေနျပန္သည္။

ယင္းအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ MPT ၏ဝန္ေဆာင္မႈ အေဟာင္းသာမက အသစ္ကိုပါ မသံုးစဲြေတာ့ရန္ ဆံုးျဖတ္လုိက္သည့္ အသံုးျပဳသူမ်ားလည္း အမ်ားအျပား ထြက္ေပၚလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ေဆြသဟာဆုိတဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈ အသစ္ကိုယူမွ မုိဘိုင္းအင္တာနက္ေတြ ပိုျမန္လာမယ္။ ဖုန္းေခၚခေတြ ပိုသက္သာလာမယ္ ဆုိေပမယ့္ ေဈးႏႈန္းက တျခားေအာ္ပေရတာ ေတြထက္ပိုႀကီးေနတယ္ဗ်။ ႏိုင္ငံျခားေအာ္

ပေရတာေတြေတာင္ ဒီေဈးယူႏိုင္ရင္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးက ဘာလုိ႔မေပး ႏုိင္ရတာလည္း။ သိသိသာသာႀကီး ေကာင္းေနလို႔ ေဈးနည္းနည္း ပိုေပးရတာ အဆင္ေျပေပမယ့္ အမွန္အတုိင္း ေျပာရရင္ သူတုိ႔ေကာင္းပါမယ္ ဆုိတာကို မယံုရဲေသးဘူးဗ်” ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေန မုိဘိုင္းအင္တာနက္ အသံုးျပဳသူ ကိုေဝၿဖိဳးဟန္က ဆုိသည္။

ဂ်ပန္ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီႏွစ္ခု၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေငြမ်ားျဖင့္ လည္ပတ္လာၿပီး ႏိုင္ငံပုိင္ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ MPT က ၎တုိ႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈအသစ္တြင္ ပါဝင္လာမည့္ မုိဘုိင္းအင္တာနက္ အျမန္ႏႈန္းမ်ားသည္ ယခင္ထက္ ေျခာက္ဆထိ ပိုမိုျမင့္တက္လာမည္ဟု ယခုလ ၉  ရက္ေန႔က ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ မီဒီယာမွတစ္ဆင့္ ကတိေပး ေျပာၾကားခဲ့ျပန္သည္။

ယခုကဲ့သို႔ ဝန္ေဆာင္မႈ ေဈးႏႈန္းမ်ား ႀကီးျမင့္ေနရဆဲႏွင့္ ယခင္ႏႈန္းထားမ်ားကို မျပဳျပင္ပဲ မုိဘိုင္းအင္တာနက္ အျမန္ႏႈန္းမ်ားကိုလည္း ကန႔္သတ္လုိက္ရျခင္းမွာ   အျခားႏိုင္ငံျခား ကုမၸဏီမ်ား၏ ေဈးကြက္ကို မထိခိုက္ေစ လုိျခင္းေၾကာင့္ဟု ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း၏ တာဝန္ရိွသူတစ္ဦးက ဆုိလာသည္။

ထုိသုိ႔ကတိေပး ေျပာၾကားၿပီးေနာက္ MPT ၏ ေဆြသဟာ အစီအစဥ္ကို ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳ သူမ်ားအနက္မွ အခ်ဳိ႕သည္ မုိဘိုင္းအင္တာနက္ ျမန္ႏႈန္းမ်ားမွာ ထူးထူးျခားျခား ျမန္ဆန္ျခင္း မရိွေၾကာင္း လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာ မ်ားေပၚတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပ လာၾကသည္။

“ဝန္ေဆာင္မႈ အသစ္ကို ယူလုိက္လုိ႔ ေဈးပိုႀကီးသြားတယ္ ဆုိေပမယ့္ အင္တာနက္ အျမန္ႏႈန္းက ေျခာက္ဆေလာက္ ပိုျမန္လာပါမယ္ဆုိလို႔ ခ်က္ခ်င္းပဲ ယူလုိက္တယ္။ Mobile app တစ္ခုကို download ဆဲြတာ နာရီဝက္ေလာက္အထ ိမၿပီးေသးလုိ႔ တျခားေအာ္ပေရတာက ဆင္းမ္ကတ္နဲ႔ ေျပာင္းလုပ္မွ ငါးမိနစ္ ေက်ာ္ေက်ာ္အတြင္း ၿပီးသြားတယ္”ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္သည့္ မုိဘိုင္းဖုန္း အသံုးျပဳသူ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးက ေဆြသဟာ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ သူမ၏အေတြ႕အႀကံဳကို ေျပာျပသည္။

MPT ဆင္းမ္ကတ္ျဖင့္ ယင္းဝန္ေဆာင္မႈကို အသံုးျပဳေနၾက သူမ်ားအနက္မွ အခ်ဳိ႕ေသာ မုိဘိုင္းဖုန္း အသံုးျပဳသူမ်ားသည္ ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း၌ပင္ ႏိုင္ငံျခား ေအာ္ပေရတာ ႏွစ္ခုကိုေျပာင္းလဲ အသံုးျပဳမႈမ်ားရိွ

လာၿပီျဖစ္သည္။ ေဆြသဟာ ဝန္ေဆာင္မႈကို ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳသူ အေရအတြက္သည္ ရက္ပုိင္းအတြင္း တစ္သန္းႏွင့္အထက္ ရိွခဲ့သည္။