အိုင္တီသင္တန္းမ်ားကို ပညာဒါနအေနျဖင့္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားမည္

အိုင္တီနယ္ပယ္တြင္ ပညာ႐ွင္အျဖစ္ ရပ္တည္ႏုိင္ရန္ရည္ရြယ္၍ Data World Computer သင္တန္းေက်ာင္းမွ ပညာဒါနသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပး မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ Software & Programming Course, Hardware & Network Engineering Course, Computerized Engineering Course, Graphic & Video Editing Course စသည့္ Course မ်ား သင္ၾကားေပးလ်က္ ရွိရာ သင္တန္းေနရာ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းႏွင္႔ တာေမြ ႐ံုးခြဲသစ္ ဖြင့္လွစ္ျခင္းအထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ A+ Hardware Engineering Course ကို ပညာဒါနအျဖစ္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားမည္ျဖစ္သည္။

တက္ေရာက္လုိသူမ်ားအေန ျဖင့္ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ၃၃ ႏွင့္ ၃၄ လမ္းၾကား အေနာ္ရထာ၊ လွည္းတန္း၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေဇယ်ာသီရိလမ္း၊ ေက်ာက္ေျမာင္း၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ သတိပဌာန္လမ္း ဖုန္း- ၀၉ ၂၅၄ဝ၆၅၅ဝ၇၊ ဖုန္း- ၀၉ ၃၃ဝ၉၄၆၇၇ ႐ွိ Data World Computer Center အသီးသီး တြင္ ဇန္န၀ါရီ ၂၆ ရက္ အထိ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံမ်ား လာေရာက္ ျဖည့္သြင္းေလွ်ာက္ထား ႏုိင္သည္။