ဝန္ႀကီးဌာန ၈ ခုမွ အရာရွိ ၈၀ ခန္႔အား ၿဗိတိသွ်သံ႐ုံးႏွင့္ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ အဂၤလိပ္ဘာသာ သင္တá

ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရဝန္ႀကီး ဌာနမ်ားမွ အရာရွိမ်ား၏ အဂၤလိပ္ဘာသာ အရည္အေသြး ျမႇင့္တင္ေပးရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လက္တြဲပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပိုမိုအဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ေစရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ၿဗိတိသွ်သံ႐ုံးမွ ေထာက္ပံ့ကာ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ စီစဥ္ျပဳလုပ္သည့္ နာရီ ၆၀ ၾကာမည့္ အဂၤလိပ္ဘာသာ အရည္အေသြး ျမႇင့္တင္ေရးသင္တန္း (English Language Enrichment Programme) ကို ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ အဂၤလိပ္ဘာသာ အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ေရး သင္တန္းသို႔ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန၊ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ႀကီးဌာန၊ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ အရာရွိ ၈၀ ခန္႔ တက္ေရာက္မည္ျဖစ္ကာ ရက္သတၱပတ္ ၁၀ ပတ္ ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ မတ္လအထိ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူမ်ားသည္ သင္တန္းမစတင္မီ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ျပဳလုပ္သည့္ APTIS (အဂၤလိပ္ဘာသာ အဆင့္အတန္း စစ္ေဆးသည့္ စာေမးပြဲ) ေျဖဆိုခဲ့ၿပီး သင္တန္းၿပီးဆုံးေသာအခါ ေနာက္ထပ္တစ္ႀကိမ္ ထပ္မံစစ္ေဆးကာ တိုးတက္မႈ အစီရင္ခံစာကို သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသို႔ ေပးပို႔မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ သင္တန္းတြင္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ဆက္ဆံရာ၌ အေထာက္အကူျပဳေစမည့္ လက္ေတြ႕အသုံးခ် အဂၤလိပ္ဘာသာ သင္ခန္းစာမ်ားကို ပို႔ခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဂၤလိပ္ဘာသာ အရည္အေသြး ျမႇင့္တင္ေရးသင္တန္း ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ဇန္နဝါရီလ ၉ရက္၊ နံနက္ ၉ နာရီခြဲက ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမ်ဳိးသားေမာ္ကြန္းတိုက္၌ က်င္းပျပဳ လုပ္ခဲ့ၿပီး ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ အဂၤလိပ္ဘာသာဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး Ginny Rowlands က ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားစြာ အတြက္ တစ္ခ်ိန္တည္း သင္တန္းပို႔ခ်ျခင္းသည္ ယခု ပထမဆုံး အႀကိမ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဌာနေပါင္းစုံမွ ဝန္ထမ္းမ်ား တက္ႂကြစြာပါဝင္သည္ ကိုေတြ႕ရ၍ အားရမိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ English for Education Systems ဌာန တာဝန္ခံ ေဒါက္တာခိုင္ျဖဴထြဋ္မွ သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူမ်ား သင္တန္းမစမီႏွင့္ ၿပီးဆုံးခ်ိန္တြင္  ၿဗိတိ သွ်ေကာင္စီ၏ APTIS စာေမးပြဲျဖင့္ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္မည္ျဖစ္ရာ ထူးျခားခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေနာင္တြင္လည္း ယခုကဲ့သို႔ သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ား ျပဳ လုပ္ေပးသြား မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။