စပီကာပါဝင္လာသည့္ စက္ဘီးစကိတ္

bicycle.jpg

Built-in Speaker ပါဝင္လာသည့္ စက္ဘီးစကိတ္ တစ္မ်ိဳး ဝင္ေရာက္လာသည္။ ထို႔အျပင္ Buletooth  စနစ္လည္း ေထာက္ပံ့ပါဝင္သည့္အတြက္ Bluetooth စနစ္ ပါဝင္ေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး သီခ်င္းဖြင့္ျခင္းကို ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ စက္ဘီးစကိတ္တြင္ USB Port ပါဝင္ေသာ္လည္း Memory Stick ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး သီခ်င္းနားေထာင္ျခင္းကို ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ဘဲ USB Port ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳသည့္ LED မီးမ်ားကိုသာ တပ္ဆင္ႏိုင္မည္ဟု သိရသည္။ အရည္အေသြးပိုင္းမွာလည္း ယခင္က ဝင္ေရာက္ခဲ့သည့္ စက္ဘီးစကိတ္မ်ားထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေၾကာင္း သိရသည္။ Rechargable Battery အမ်ိဳးအစားကို ထည့္သြင္းအသံုးျပဳထားၿပီး ဘက္ထရီအားသြင္းျခင္းကို ျပသေပးသည့္ LED Indicator လည္း ပါဝင္သည္။ အသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ Ko Beno Mobile Game Sale & service ဖုန္း ၀၉-၇၃၂၂၄၉၈၉ ႏွင့္ ၂၅၆၄၁၇ ၌ ဆက္သြယ္ဝယ္ယူႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။