ဧရာဝတီဘဏ္၏ Mobile Banking ကို ယေန႔ စတင္အသံုးျပဳႏိုင္

Update News_5_10_1_0.jpg

အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ စမ္းသပ္အသံုးျပဳလာခဲ့သည့္ Mobile Banking စနစ္ကို ယေန႔မွစတင္၍ အသံုး ျပဳႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဧရာဝတီဘဏ္၏ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ ဦးၿဖိဳးေအာင္က ေျပာသည္။

ဧရာဝတီဘဏ္၏ M Banking စနစ္ကို အသံုးျပဳရာ၌ အင္တာနက္စနစ္ကို အေျခခံသည့္ မိုဘိုင္း အက္ပလီေကးရွင္းအေနျဖင့္သာမက အင္တာနက္စနစ္ ပါဝင္ျခင္းမရွိေသာ SMS စနစ္ကိုပါ အသံုးျပဳ ႏိုင္သည္ဟု သိရသည္။

Internet Banking စနစ္ကို မိတ္ဆက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္ ဧရာဝတီဘဏ္သည္ Mobile Banking စနစ္ကို မိတ္ဆက္ခဲ့သည့္အခါ ေငြေၾကးစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ လႊဲေျပာင္းျခင္းမ်ားကို ျမန္မာက်ပ္ေငြသာမက ယူ႐ို၊ အေမရိကန္ႏွင့္ စင္ကာပူ ေငြေၾကးစနစ္မ်ားကို စစ္ေဆးျခင္း၊ လႊဲေျပာင္းျခင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပး ထားသည္ဟု သိရသည္။

တစ္ရက္လွ်င္ အမ်ားဆံုးေငြေၾကးပမာဏ က်ပ္ ၁၀ သိန္းကို လႊဲေျပာင္း အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ Mobile Banking စနစ္ကို အသံုးျပဳရာတြင္ ဘဏ ခြဲမ်ားမရွိသည့္ နယ္ေဒသမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ႏိုင္ေစရန္ ေအးဂ်င့္မ်ား ထားရွိသြားမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အခ်ိန္ကာလ ၄ လမွ ၆ လအထိ ထပ္မံၾကာျမင့္ႏိုင္ေၾကာင္း ဦးၿဖိဳး ေအာင္က ေျပာသည္။

ေငြေၾကးစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ လႊဲေျပာင္းျခင္းမ်ားကိုသာမက မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ေငြျဖည့္သြင္းျခင္းကိုပါ လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္ Mobile Banking ဝန္ေဆာင္မႈကို ယခင္ Internet Banking အသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ လြယ္ကူစြာ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အသစ္ထပ္မံ အသံုးျပဳလိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ဘဏ္သို႔လာေရာက္၍ ေငြစုဘဏ္အေကာင့္မ်ား ျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္မည္ ျဖစ္သည္။

Internet Banking အသံုးျပဳ ၄,၃၀၀ ၀န္းက်င္ကို ပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ ဧရာဝတီဘဏ္သည္ Mobile Banking ဝန္ေဆာင္မႈကို ျပည္တြင္း၌ ေလးခုေျမာက္ဘဏ္အျဖစ္ ဝန္ေဆာင္မႈ စတင္ေပးအပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အင္း၀ဘဏ္ ၊ CB ဘဏ္ႏွင့္ အျခားေသာ ဘဏ္တစ္ခုတို႔က Mobile Banking ဝန္ေဆာင္မႈကို ေကာင္းစြာ လည္ပတ္လုပ္ကိုင္ေနသည္ဟု သိရသည္။