LG 32” HD LED (DVB-T2) TV

LG-32”-HD-LED-(DVB-T2)-TV.jpg

LG အမွတ္တံဆိပ္ ၃၂ လက္မအရြယ္ HD LED TV ျဖစ္သည္။ XD VIDEO ENGINE & PICTURE WIZARD အမ်ိဳးအစားျဖစ္သည့္အတြက္ ႐ုပ္ထြက္ေကာင္းမြန္မည္ ျဖစ္သည္။ INFINITE SURROUND & CLEAR VOICE (II) ပါရွိျခင္း၊ BUILT IN 20W SPEAKER ကို အသံုးျပဳထားေသာေၾကာင့္ အသံထြက္ အထူးေကာင္းမြန္မည္ ျဖစ္သည္။ IPS LED PANEL ကို အသံုးျပဳထားသည္။ USB PLAYBACK ပါရွိေသာေၾကာင့္ VIDEO, MUSIC, PHOTO စသည္တို႔ကို တိုက္႐ိုက္အသံုးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထူးျခားခ်က္အေနျဖင့္ အခမဲ့လိုင္းမ်ားကို ဖမ္းယူၾကည့္႐ႈႏိုင္ေသာ DIGITAL TUNER FUNCTION (DVB-T2) ပါရွိသည္။ VGA & HDMI INPUT ပါရွိသည့္အတြက္ ကြန္ပ်ဴ တာျဖင့္ တြဲဖက္အသံုးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံထုတ္ အမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး တန္ဖိုးမွာ ၂၆၀,၀၀၀ က်ပ္ျဖစ္သည္။ MULTI GENERATION  ELECTRONICS WHOLESALES CENTRE အမွတ္ (၅၀၈-၅၁၂)၊ သရဖီကြန္ဒို၊ ကုန္သည္လမ္းမေပၚ (ဆိပ္ကမ္းသာလမ္းေထာင့္)၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။ ဖုန္း-၀၉၇၃၂၄၀၁၂၃ ၌ ဆက္သြယ္ဝယ္ယူႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။