မြန္ျပည္နယ္ ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္ အသင္းမွ ႀကီးမွဴး၍ MCPA Day ႏွင့္ Career Fair က်င္းပမည္

425892_396888226991306_1426476362_n.jpg

မြန္ျပည္နယ္ ကြန္ပ်ဴတာ ပညာရွင္အသင္းမွ ႀကီးမွဴး၍ MCPA Day ႏွင့္ Career Fair ကို ဇန္န၀ါရီလ ၃၁ ရက္ ၊ နံနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၃ နာရီအထိ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ (သထံု) ၌ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

MCPA Day ေန႔တြင္ IT နည္းပညာကို အသံုးျပဳေနေသာ ကုမၸၸၸဏီမ်ားမွ မိမိတို႔၏လုပ္ငန္း မ်ားကို ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူ မ်ားသိရွိေစရန္ မိမိတို႔ကုမၸၸၸဏီ  အတြက္ လိုအပ္ လ်က္ရွိေသာ ICT လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္မ်ားကို ေခၚယူခန္႔ထားႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ ၍  Career Fair က်င္းပ ႏိုင္ရန္စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လုပ္ငန္းနယ္ ပယ္အသီးသီးရွိ IT  အသံုးျပဳ၍ ေအာင္ျမင္ထင္ရွားေသာ ကုမၸဏီ ႀကီးမ်ားႏွင့္ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္ (သထံု) ၏ ႏိုးၾကားတက္ၾကြၿပီး ထူးခၽြန္ ထက္ျမက္ေသာ ေက်ာင္း သူ/သားမ်ားကို ဆံုစည္းႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Career Fair သို႔ ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲရန္စိတ္၀င္စားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ အဆိုျပဳလႊာကို ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္ အသင္း႐ံုး [email protected] mar.org (သို႔)  မြန္ျပည္နယ္ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း [email protected] သို႔ အီးေမးလ္မွတစ္ဆင့္ ျဖစ္ေစ၊ လူကိုယ္တိုင္သြားေရာက္၍ ျဖစ္ေစ ပါ၀င္သည့္ ကုမၸၸၸဏီအမည္၊ လိုဂိုႏွင့္ Regi-stration Fees အေနျဖင့္ ၁၀၀,၀၀၀ က်ပ္ကို ဇန္န၀ါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထားကာ ေပးသြင္းရမည္ ျဖစ္သည္။

အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာ ပညာရွင္အသင္း႐ံုးခန္း၊ ရန္ကုန္ ဖုန္း – ၀၁-၆၅၂၂၇၆ ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း ဖုန္း – ၀၉-၈၇၀၀၄၄၉ သို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။