အိုင္စီတီစီးတီးအတြက္ေျမနရာ အသစ္ကို ျပန္လည္ရွာေဖြ

Update News_5_10.jpg

ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္း အိုင္စီတီး စီးတီးတစ္ခုထူေထာင္ရန္ ေျမေနရာအသစ္ကို ျပန္လည္ရွာေဖြ ေနသည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာ လုပ္ငန္းရွင္အသင္း အတြင္းေရးမွဴး ဦးမ်ဳိးျမင့္ထြန္းက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕သည္ အိုင္စီတီစီးတီး ထူေထာင္ရန္အတြက္ ေျမဧက ၃၀၀ ကို ရန္ကုန္ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္အတြင္း သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္၌ သတ္မွတ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း အဆိုပါေျမေနရာသည္ သေဘၤာက်င္းတစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္ လ်ာထားၿပီးျဖစ္သည့္အတြက္ ေျမေနရာအသစ္ကို ျပန္လည္ရွာေဖြ ေပးမည္ဟု သိရသည္။

“ဘယ္လိုအေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရမယ္ဆိုတဲ့ အိုင္ဒီယာေတြ ကေတာ့ ရွိေနၿပီ။ ရရွိတဲ့ေျမေနရာ အက်ယ္အဝန္းေပၚမူတည္ၿပီး ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္ရမယ္ဆိုတာ ျပန္စဥ္းစားရမွာပဲ။ ေျမေနရာသစ္က ဘယ္ ေနရာမွာ ရမယ္ဆုိတာလည္း မသိေသးဘူး” ဟု ဦးမ်ဳိးျမင့္ထြန္းက ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား ေတြ႕ဆံုစဥ္က အိုင္စီတီစီးတီးတစ္ခု ထူေထာင္ရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၿပီး သမၼတမွ အိုင္စီတီစီးတီးအတြက္ ေျမဧက ၅၀၀ ေပးအပ္ရန္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ထံသို႔ ညႊန္ၾကားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္၌ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအျပင္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္း၌လည္း အိုင္စီတီဇံု တစ္ခုတည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး အဆိုပါအစီအစဥ္မွာ ေသခ်ာေသာအဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိ မလာေသးေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္မွ တာဝန္ရွိသူက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္ပလုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုတုိ႔သည္ သေဘာတူညီမႈ စာခ်ဳပ္အရ ဧရာ ဝတီတိုင္းေဒသႀကီး မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အိုင္စီတီဇံုတစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္ လ်ာထားေသာ္လည္း အစီအစဥ္မွာ ေသခ်ာမႈမရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။ ေျမဧက ၁,၅၀၀ ပါဝင္သည့္ စီမံကိန္း၌ အျခားေသာ က႑ေပါင္းစံုအတြက္ သီးျခားဇံုမ်ားပါဝင္ၿပီး အဆုိပါစီမံကိန္း၌ အိုင္စီတီဇံုတစ္ခု ထည့္သြင္းထူေထာင္ရန္ သေဘာတူညီထားျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ အိုင္စီတီဇံုႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရႏွင့္ ေဆြးေႏြးၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိက်သည့္အစီအစဥ္မ်ား မရွိေသးေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္မွ တာဝန္ရွိသူက ေျပာသည္။