Voice Translate Pro

4a24a695-fed8-44e9-a1b3-7028482c48a5.png

ဘာသာစကား ၅၀ ခန္႔ကို တစ္ဘာသာမွ အျခား တစ္ဘာသာသို႔ ဘာသာျပန္ဆိုေပးႏိုင္မည့္ App ျဖစ္သည္။ ဘာသာစကားမ်ားကို စာသားမ်ားျဖင့္ မဟုတ္ဘဲ အသံမ်ားကို ဘာသာျပန္ဆိုႏိုင္မည့္ App
တစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ ဒါ့အျပင္ စာသားမ်ားမွတစ္ဆင့္ အသံအေနအထားသို႔လည္း ေျပာင္းလဲ၍ ဘာသာျပန္ဆိုႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

အခမဲ့ Download လုပ္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ ဖိုင္အရြယ္အစားမွာ 2 MB ခန္႔သာရွိမည္ ျဖစ္သည္။ Windows Phone Version 8 ႏွင့္ 8.1 တို႔တြင္ အလုပ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ေဆာ့ဖ္ဝဲကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၃ က Update ထပ္မံျပဳလုပ္ေပးထားသည္။ အခမဲ့ Download ရယူလုိသူမ်ားအတြက္ ဒီေနရာကို ႏွိပ္ပါ။