New Nintendo 3DS

New-Nintendo-3DS.jpg

Nintendo မွ အသစ္ထြက္ရွိထားသည့္ New Nintendo 3DS Jailbreak version မ်ားကို ဝယ္ယူႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အမည္းေရာင္ႏွင့္အျပာေရာင္ဟူ၍ အေရာင္ႏွစ္မ်ိဳး ေရြးခ်ယ္ဝယ္ယူႏိုင္သည္။ LCD စကရင္မွာ ယခင္ 3DS ထက္ အရြယ္အစားပိုႀကီးလာၿပီး upper LCD မွာ ၃.၈၈ လက္မႏွင့္ lower LCD မွာ ၃.၃၃ လက္မ အသီးသီးရွိမည္ ျဖစ္သည္။ GPU ကို DMP PICA200 288MHz, CPU-ARM11 dual core 532MHz ႏွင့္ RAM-256 MB အသံုးျပဳထားသည္။ Buttons အေနျဖင့္ category switch button, ZR ,ZL button မ်ား ပိုပါလာသည္။ Version မွာ 9.1.0 ျဖစ္ၿပီး PHYO IT PLAZA ဖုန္း ၀၂-၃၃၄၃၁ ၌ ဆက္သြယ္ဝယ္ယူႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။