လက္ရွိဖြင့္လွစ္ေနေသာ သိပၸံ၊ ေက်ာင္း၊ သင္တန္းမ်ား လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းခြင္သို႔ တိုက္႐ိုက္ ဝင္ေရ

လက္ရွိ ဖြင့္လွစ္ေနေသာ သိပၸံ၊ ေက်ာင္း၊ သင္တန္းမ်ားအား လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းခြင္သို႔ တိုက္႐ိုက္ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ရန္ ကြ်မ္းက်င္လုပ္သား ေစ်းကြက္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ ညႇိႏိႈင္း ေလ့က်င့္ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာကိုကိုဦးက ေျပာသည္။

နည္းပညာကြ်မ္းက်င္မႈႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာက႑ တိုးခ်ဲ႕ျမႇင့္တင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး အထူးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းအေဝးသို႔  ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက  တက္ေရာက္ အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။ အမ်ိဳးသားပညာေရး နည္းဥပေဒကို ျပ ႒ာန္းႏိုင္ေရး အတြက္ ေရးဆြဲလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသားပညာေရး နည္းဥပေဒတြင္ ပါဝင္မည့္ နည္းပညာႏွင့္ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို မူဝါဒ၊ ဥပေဒ မ်ားႏွင့္ အညီ ထည့္သြင္းေရးဆြဲ လုပ္ေဆာင္သြားရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အသီးသီးတြင္ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္မ်ား ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးႏိုင္ေစေရးအတြက္ ကြ်မ္းက်င္ဘာသာရပ္မ်ားကို ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္ သင္ ၾကားေလ့ က်င့္ေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္ Demand လိုအပ္ခ်က္အေပၚ မူတည္ၿပီး အစိုးရဌာနအခ်င္းခ်င္း၊ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကပူးေပါင္း၍ျဖစ္ေစ၊ ပုဂၢလိက႑မွျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံ တကာအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ျဖစ္ေစ တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ နည္းပညာႏွင့္ သက္ေမြးပညာသင္ေက်ာင္း၊ သိပၸံမ်ား စုေပါင္းဖြင့္လွစ္ရန္ႏွင့္ အခ်ိန္ပိုင္းသင္တန္း မ်ားပါ ေပါင္းစပ္ဖြင့္လွစ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္းကိုလည္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့သည္ ဟုသိရသည္။

ကြ်မ္းက်င္လုပ္သားမ်ား ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရန္သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအေနျဖင့္ Vocational Training School ႏွင့္ Vocational High School မ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ေဒသမ်ားတြင္ ေဒသလိုအပ္ခ်က္မ်ားအလိုက္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ဖြင့္လွစ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ကိုလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟုသိရသည္။