Mi Power Bank

mi-Power-bank-10400mAh.jpg

Mi Power Bank တစ္မ်ဳိး ေနျပည္ေတာ္ေစ်းကြက္အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လာသည္။ သိုေလွာင္မႈပမာဏမွာ 10400mAh ျဖစ္သည္။ အေရာင္ပိုင္းအတြက္ စံုလင္စြာ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ၿပီး ကိုယ္ထည္ကို Aluminium-Alloy ျဖင့္ တည္ေဆာက္ေပးထားသည္။ အရည္အေသြးျမင့္ Premium Li-On ဘက္ထရီကို အသံုးျပဳထားသည့္အတြက္ အားတည္ရွိမႈ ၾကာရွည္ခံသည္ဟု သိရသည္။ အပူထိန္းခ်ဳပ္မႈစနစ္အျပင္ အျခားေသာ အဆင့္ျမင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ပါဝင္သည့္အတြက္ input/output အားသြင္းလြန္ကဲမႈ၊ ေရွာ့ခ္ျဖစ္ပြားမႈ၊ အားအလြန္အကြ်ံျပန္သြင္းမိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ျပႆ     နာမ်ားကိုလည္း ကာကြယ္ေပးႏိုင္မည္ဟု သိရသည္။ အားသြင္းမႈ/ အားလက္က်န္အတြက္ Battery Level ကို LED မီးသီးေလးလံုးျဖင့္ ျပသေပးမည္ ျဖစ္သည္။ Input DC5V- Output 5.1V 2.1A ျဖစ္ၿပီး အားအျပည့္ျပန္သြင္းမည္ဆိုပါက ၅.၅ နာရီၾကာ အားျပန္သြင္းေပးရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္သည္။ အရြယ္အစားမွာ 90.5x77x21.6mm ျဖစ္ၿပီး 250g အေလးခ်ိန္ရွိမည္ ျဖစ္သည္။ MYANMAR XDA Mobile (ေနျပည္ေတာ္) ဖုန္း ၀၉၃၂၀၅၁၈၃၉ ၌ ဆက္သြယ္ ဝယ္ယူႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။