ကမာၻ႔ဘဏ္အဖြဲ႕အစည္းက ေထာက္ပံ့မႈေပးမည့္ Data Center တည္ေဆာက္မႈကို ယခုႏွစ္အတြင္း စတင္ႏုိင္ရန္ စီစဥ္

Update News_5.jpg

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆက္သြယ္ေရးက႑ကုိ ကမာၻ႔ဘဏ္အဖြဲ႕အစည္းက ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား ေပးသြားမည္ဆုိသည့္ သေဘာတူညီထားခ်က္အရ ျပည္တြင္းဆက္သြယ္ေရး က႑အတြက္ Data Center တည္ေဆာက္မႈကို ယခုႏွစ္အတြင္း စတင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနမွ စံုစမ္းသိရသည္။

ကမာၻ႔ဘဏ္အဖြဲ႕အစည္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆက္သြယ္ေရးက႑အတြက္ နည္းပညာဆုိင္ရာ Data Center တစ္ခုကို တည္ေဆာက္ေပးရန္အတြက္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ အတြင္းက သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရိွသူအခ်ဳိ႕ႏွင့္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္း၌ နည္းပညာဆုိင္ရာ Data Center တစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ အဆုိပါ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနတုိ႔သည္ ျပည္တြင္း ကြန္ပ်ဴတာ ပညာရွင္မ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာအသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ Data Center တည္ေဆာက္ၿပီးစီးပါက တစ္ႏုိင္ငံလံုး၏ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး အစရိွသည့္ က႑မ်ားအျပင္ အျခားအေရးႀကီး က႑ တစ္ခုခ်င္းစီ၏ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို တစ္ေနရာတည္းတြင္ စုစည္းသိမ္းဆည္း ထားႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာ က႑မ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ကူညီေထာက္ပံ့ ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ အဖြဲ႕အစည္းသည္ Data Center တည္ေဆာက္မႈနွင့္ တဲြဖက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္သည့္ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ အသံုးျပဳလာႏုိင္ေစရန္အတြက္လည္း ယခုႏွစ္အတြင္း၌ပင္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို တစ္ဆက္တည္း ျပဳလုပ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္တြင္းဆက္သြယ္ေရးက႑ကို ပိုမုိဖြံ႔ၿဖိဳးလာေစရန္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားႏွင့္ အလွမ္းေဝးသည့္ ေဒသမ်ား၏ ဆက္သြယ္ေရးက႑ တုိးတက္လာေစရန္အတြက္ ကမာၻ႔ဘဏ္ အဖြဲ႕အစည္းက ယခုကဲ့သို႔ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား ေပးလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါ ဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရိွသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ကမာၻတစ္ဝန္းရိွ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ နည္းပါးေနေသးသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားကို ကူညီေထာက္ပံ့ေပးေနေသာ အဆုိပါ အဖြဲ႕အစည္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အစုိးရ႐ံုးဌာနမ်ားတြင္ e-Government စနစ္ကို စနစ္တက် အသံုးျပဳလာေစရန္အတြက္လည္း သင္ၾကားေရး အစီအစဥ္အခ်ဳိ႕ကို ေပးသြားဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။