မေလးရွားႏုိင္ငံရွိ ေကာလိပ္တစ္ခုမွ ေပးအပ္ေသာ ပညာသင္ဆု ကို ျမန္မာ ေက်ာင္းသား ၁၂ ဦး ရရွိ

မေလးရွားႏုိင္ငံရွိ ေကာလိပ္ တစ္ခုျဖစ္သည့္ KDU (ပီနန္) ေကာလိပ္မွေပးအပ္ေသာ ပညာဆင္ဆုအား ျမန္မာေက်ာင္းသား ၁၂ ဦးမွ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း MSI ပညာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမွ သိရသည္။

ဇန္န၀ါရီလေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္ အတြက္ ေမာင္ေဇာ္ပာိန္း (Diploma in Int’l Hotel and Tourism Management) က ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ပညာသင္ဆုကို လည္းေကာင္း၊ ေမာင္ စုိင္းမင္းထက္ႏိုင္ (Diploma in Electrical and Electronic Engineering (Mechatronics) က ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းပညာသင္ဆုကို လည္းေကာင္း ရရွိခဲ့သည္။

ဧၿပီလ ေက်ာင္းဖြင့္ ခ်ိန္ အတြက္ မသဒၵါအိမ္စည္ (Diploma in Business) က ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ပညာသင္ဆုကုိလည္းေကာင္း၊ ေမာင္ေနလင္းထြန္း (Diploma in Electrical and Electronic Engineering (Microelectronics))၊ ေမာင္ဇင္မင္းေမာင္ (Diploma in Interior Design) ႏွင့္ ေမာင္ၿဖိဳးပုိင္ (Diploma in Electrical and Electronic Engineering (Mechatronics) တုိ႔က ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းပညာသင္ဆုကို လည္းေကာင္း၊ မၾကည္ဇာသင္း (ခ) Florence (Diploma in Int’l Hotel and Tourism Management)၊ ေမာင္ရဲထြဋ္လြင္ (Diplomain Computer Studies)၊ မေအးဆုပုိင္ (Diploma in Business) ႏွင့္ေမာင္ေက်ာ္သူရိန္ (Diploma in Computer Studies) တုိ႔က ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းပညာသင္ဆုကိုလည္း ေကာင္း အသီးသီး ရရွိခဲ့ၾကသည္။

ထို႔ျပင္ ဇြန္လေက်ာင္းဖြင္႔ခ်ိန္အတြက္ ေမာင္ခြန္ၿငိမ္းေမာင္ (Bachelor of Business/ Keele University) က ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းပညာသင္ဆုကိုလည္းေကာင္း၊ ဇူလိုင္ လေက်ာင္းဖြင္႔ခ်ိန္အတြက္ မအိအိေအာင္ (Diploma in Int’l Hotel and Tourism Management) က ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းပညာသင္ဆုကိုလည္းေကာင္း ရရွိခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ဧၿပီလေက်ာင္းဖြင့္အခ်ိန္ အတြက္ ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ထားလုိသူမ်ားအေနျဖင့္ MSI ပညာေရး ၀န္ေဆာင္မႈတြင္ ဇန္န၀ါရီလ ၃၁ ရက္အထိ ေနာက္ဆံုးထား ေလွ်ာက္ ထားႏုိင္မည္ ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၅ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးရွိ ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္ကာလေပၚမူတည္ၿပီး  ပညာသင္ဆုမ်ားကုိ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

အဆုိပါ ပညာသင္ဆုမ်ားကို တကၠသိုလ္ ၀င္တန္းေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ား၊ GCE “O” level, IGCSE, ပညာသင္ႏွစ္ ၁၂ တန္းရွိေသာ Foundation ႏွင့္ GCE “A” Level ေအာင္ျမင္ထားသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္ထားလုိသူမ်ားအေနျဖင့္ Myanmar Search International (MSI) ဖုန္း- ၀၁-၃၈၉၉၁၅၊     ၀၁-၂၅၀၉၂၉၊ ၀၉-၅၁၀၃၉၁၅ သုိ႔ လူကုိယ္တုိင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဖုန္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း   ဆက္သြယ္စံံုစမ္းႏိုင္သည္။