ကမ႓ာ့အေသးဆံုး laptop charger (သို႔မဟုတ္) Finsix Dart

10422425_10152644715957825_6225829006049417833_n.jpg

အေလးခ်ိန္ ၆၀ ဂရမ္သာရိွသည့္ ကမ႓ာ့အေသးဆံုး laptop charger ျဖစ္သည့္ Dart ကို Finsix က မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္။ လက္ရိွတြင္ ႀကိဳတင္မွာယူမႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီျဖစ္သည့္ Dart laptop charger ၏ တန္ဖိုးမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၉ ျဖစ္သည္။

Dart သည္ စြမ္းအင္ ၆၅ ဝပ္ကို ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ၿပီး ဗို႔အား 18V ႏွင့္ 21V အၾကားရိွသည့္ laptop မ်ားႏွင့္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ၎ႏွင့္အတူ မတူညီသည့္ DC connector ၉ ခု ပါဝင္ေသာ္လည္း Apple MacBook မ်ားႏွင့္ Microsoft Surface တို႔ျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း မရိွေပ။

အသံုးျပဳပံုမွာလည္း ႐ိုးရွင္းၿပီး သင့္ေတာ္မည့္ DC connector ကို Dart တြင္ တပ္ဆင္႐ံုျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ 2.1 Amp USB charging port ကို ေထာက္ပံ့ေပးထားေသာေၾကာင့္ laptop ကို အားသြင္းစဥ္အတြင္း အျခားေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားကိုလည္း အားသြင္းႏိုင္သည္။

Finsix Dart ကို ယခုႏွစ္ ေမလတြင္ အေမရိကန္ႏွင့္ ကေနဒါတို႔၌ စတင္ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္သည္။

Ref: CNET