၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္ အတြက္ A.G.T.I ပထမႏွစ္ ဝင္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား ေခၚယူ

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ပညာသင္ႏွစ္ အတြက္ A.G.T.I ပထမႏွစ္ သင္တန္းသားမ်ားေခၚယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံပုိင္ သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ သိရသည္။

အစိုးရနည္းပညာေကာလိပ္ (ေရႊဘို၊ ျမင္းၿခံ၊ မိုးညႇင္း) ႏွင့္ အစိုးရစက္မႈလက္မႈသိပၸံ (ေက်ာက္ပန္းေတာင္း၊ ေခ်ာက္၊ ေရနံေခ်ာင္း၊ ၀ါးခယ္မ၊ သရက္၊ ေက်ာက္ဆည္၊ ဟားခါး၊ ပူတာအုိ၊ ခႏၲီး၊ သံတြဲ၊ ဂန္႔ေဂါ၊ ကန္႔ဘလူ၊ မေကြး၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ လက္ပံတန္း) တုိ႔အတြက္ေခၚယူျခင္းျဖစ္သည္။

ၿမိဳ႕ျပအင္ဂ်င္နီယာ၊ အီလက္ထရြန္နစ္အင္ဂ်င္နီယာ၊ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား အင္ဂ်င္နီယာ၊ စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာ သင္တန္းမ်ားကုိ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္း ကာလမွာ ၃ ႏွစ္ျဖစ္သည္။

ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံသားျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ကာ ကုိယ္လက္အဂၤါ သန္စြမ္းသူမ်ား ျဖစ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ေလွ်ာက္ထား သူမ်ားသည္ ၀ိဇၨာ၊ သိပၸံ၊ ၀ိပၸံ၊ စိတ္ႀကိဳက္ ျမန္မာစာ ဘာသာတြဲမ်ားျဖင့္ ေအာင္ျမင္ထားသူမ်ားျဖစ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲတြင္ အဂၤလိပ္စာႏွင့္ သခ်ၤာ စုစုေပါင္းရမွတ္မ်ားေပၚ မူတည္ကာေရြးခ်ယ္မည္ ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံလံုးရွိ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲ ေျဖဆိုခဲ့သည့္ စာစစ္ဌာနမ်ားမွ ေအာင္ျမင္ထားသူမ်ား၊ အစိုးရနည္းပညာ အထက္တန္း ေက်ာင္းမ်ားမွ ေအာင္ျမင္ထားသူမ်ားလည္း ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို အစိုးရနည္းပညာေကာလိပ္ႏွင့္ အစိုးရ စက္မႈလက္မႈသိပၸံမ်ားတြင္ ထုတ္ယူႏုိင္ၿပီး ဇန္န၀ါရီလ ၁၁ ရက္ ေနာက္ဆံုးထားေလွ်ာက္ထားႏိုင္ မည္ျဖစ္သည္။

ေလွ်ာက္ထားလုိသူမ်ားသည္ ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္အတူ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရး ကတ္ျပား မိတၱဴ၊ အက်င့္စာရိတၱ ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း ေထာက္ခံစာမူရင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ရဲ တပ္ဖြဲ႕ စခန္း မွ ေထာက္ခံစာမူရင္း၊ သက္ဆုိင္ရာမွ တရားဝင္ ထုတ္ေပးထားေသာ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္သည့္ အမွတ္စာရင္း (မူရင္းႏွင့္မိတၱဴ)၊ ပတ္စပို႔ဓာတ္ပံု  ၃ ပံုႏွင့္အတူ ပူးတြဲတင္ျပရမည္ျဖစ္သည္။

အေသးစိတ္အခ်က္ အလက္မ်ားကို ထပ္မံသိရွိလုိပါက အစိုးရနည္းပညာေကာလိပ္ (ေရႊဘို၊ျမင္းၿခံ၊ မိုးညႇင္း) ႏွင့္ အစိုးရစက္မႈလက္မႈသိပၸံ (ေက်ာက္ပန္းေတာင္း၊ ေခ်ာက္၊ ေရ နံေခ်ာင္း၊ ၀ါးခယ္မ၊ သရက္၊ ေက်ာက္ဆည္၊ ဟားခါး၊ ပူတာအုိ၊ ခႏၲီး၊ သံတြဲ၊ ဂန္႔ေဂါ၊ ကန္႔ဘလူ၊ မေကြး၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ လက္ပံတန္း) တုိ႔သို႔ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။