ႏွစ္သစ္ကူး အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ အထူးသင္တန္းေၾကး ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ား ေပးအပ္မည္

အုိင္တီႏွင့္စီမံခန္႔ခြဲမူ သင္တန္း မ်ားကုိ အထူးျပဳသင္ၾကားေပးလ်က္ ရွိေသာ Optimum Education Center မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏွစ္သစ္ကူးအထိမ္းအမွတ္ အျဖစ္ အထူးသင္တန္းေၾကး ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ား ေပးအပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ အစီအစဥ္အရ Optimum Education Center မွ လက္ရွိသင္ၾကားေပးလ်က္ ရွိေသာ ကြန္ပ်ဴတာ အေျခခံႏွင့္ အဆင့္ျမင့္သင္တန္းမ်ား၊ အဂၤလိပ္စာ အေျခခံႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ သင္တန္းမ်ား၊ စာရင္းကုိင္အေျခခံႏွင့္  အဆင့္ျမင့္ သင္တန္းမ်ား၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ သင္တန္းမ်ား၊ အင္ဂ်င္နီယာ ပုံဆြဲသင္တန္းမ်ား အားလုံးအတြက္ သင္တန္း အပ္ႏွံမည့္သူမ်ားအား ၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက္ မွ ၁၅ ရက္အတြင္း အထူးသင္တန္း ေၾကးကင္းလြတ္ခြင့္ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အေသးစိတ္ သိရွိလုိပါက Optimum Education Center၊ ေရႊကိႏၷရီအဆင့္ျမင့္အိမ္ရာ၊ ေလးေထာင့္ကန္ လမ္းမႀကီး၊  ဘဝျမင့္မွတ္တုိင္အနီး၊သယၤန္းကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဖုန္း ၀၁-၅၇၃၄၉၈ သုိ႔ ဆက္သြယ္ စံုစမ္းႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။