သုံးစြဲသူမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားအား မကာကြယ္ေပးေသာ Snapchat ကုိ FTC တရားစြဲဆို

Snapchat-Logo.jpg

ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ အနည္းငယ္ခန္႔က FTC (Federal Trade Commision) သည္ Sanpchat သုံးစြဲသူမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို မကာကြယ္ ေပးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ တရားစြဲဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Sanpchat သည္ သုံးစြဲသူမ်ားက ဓာတ္ပုံမ်ား တင္သည့္အခါ အခ်ိန္ကာလ အနည္းငယ္အတြင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ေပးသည့္ လူမႈေရးမီဒီယာ တစ္ခုျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း FTC က Snapchat သည္ ေဖ်ာက္ဖ်က္ထားေသာ သုံးစြဲသူမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈ ႏိုင္ေၾကာင္းကို ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ Snapchat သည္သုံးစြဲသူမ်ား၏ တစ္ကိုယ္ရည္ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိမ္းဆည္းထားေၾကာင္းကို လူမ်ားအား လိမ္လည္ လွည့္ျဖားခဲ့ေၾကာင္း၊ လုံၿခဳံေရးအရ သုံးစြဲသူမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို လြဲမွားစြာ အသုံးျပဳျခင္းႏွင့္ အခြင့္မရွိဘဲ သုံးစြဲမႈမွ ကာကြယ္မေပးခဲ့ေၾကာင္း FTC မွထုတ္ျပန္သြားခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ Snapchat အေနျဖင့္ သုံးစြဲသူမ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရယူဘဲ contact စာရင္းမ်ားကို ရယူေနလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။ FTC အေနျဖင့္ Snapchat ကို တရားစြဲဆိုခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ ကုမၸဏီသစ္ (start-up) မ်ားအေနျဖင့္ သုံးစြဲသူလုံၿခဳံေရးကို အဓိကထား ေဆာင္႐ြက္ရန္ တြန္းအားတစ္ရပ္ ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္သည္။

Ref: TheNextWeb