ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ပညာေတာ္သင္ဆု အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲ က်င္းပမည္

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ပညာေတာ္သင္ဆုအတြက္ အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲကို ဒီဇင္ဘာလ ၆ ရက္မွ ၁၂ ရက္ေန႔မ်ားအတြင္း က်င္းပျပဳလုပ္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံပုိင္ သတင္းစာမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

စာေမးပြဲအား ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ၏ Global English Assessment Tool တစ္ခုျဖစ္ေသာ ကြန္ပ်ဴတာ အသံုးျပဳ၍ ေျဖဆိုရသည့္ Aptis Test ကုိ အသံုးျပဳစစ္ေဆးမည္ျဖစ္ၿပီး Grammar and Vocabulary, Reading, Listening, Writing, Speaking မ်ားကို သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္အလုိက္ ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ ေမးခြန္းနမူနာႏွင့္ ေျဖဆိုနည္းလမ္းၫႊန္မ်ားကို ႏုိင္ငံပိုင္ေန႔စဥ္ သတင္းစာမ်ားႏွင့္ MRTV, MRTV-4, Sky Net ႐ုပ္သံလုိင္းမ်ားတြင္ ထုတ္လႊင့္ေဖာ္ျပေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေျဖဆိုမည့္သူ အမည္စာရင္း၊ ခံုအမွတ္၊ စာေျဖဌာန၊ ေျဖဆုိရမည့္ရက္စြဲႏွင့္ အခ်ိန္တုိ႔ကုိလည္း ထုတ္လႊင့္ေဖာ္ျပေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

ပညာေတာ္သင္ဆု ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ စာစစ္ဌာနေျခာက္ခုတြင္ ေျဖဆုိရမည္ျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္တုိ႔မွ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္စာစစ္ဌာနတြင္လည္းေကာင္း၊ ေနျပည္ေတာ္၊ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တို႔မွ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ မႏၲေလးစာစစ္ဌာနတြင္လည္းေကာင္း၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးမွ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ မေကြးစာစစ္ဌာနတြင္လည္းေကာင္း၊ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္တုိ႔မွ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ မံုရြာစာစစ္ဌာနတြင္လည္းေကာင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္တုိ႔မွ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ ေတာင္ႀကီးစာစစ္ဌာနတြင္လည္းေကာင္း၊ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္တုိ႔မွ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ ေမာ္လၿမိဳင္စာစစ္ဌာနတြင္လည္းေကာင္း အသီးသီး အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲ ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စာေမးပြဲေျဖဆုိသည့္ေန႔တြင္ စတင္ေျဖဆိုမည့္အခ်ိန္ မတုိင္မီ တစ္နာရီအလုိတြင္ ေျဖဆိုနည္းမ်ားကုိ ပို႔ခ်ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး သတ္မွတ္ထားေသာစာစစ္ဌာနမ်ားတြင္ ေျဖဆိုရန္အခက္အခဲရွိပါက အမည္၊ အဖအမည္၊ ႏုိင္ငံသားမွတ္ပံုတင္အမွတ္၊ ေမြးသကၠရာဇ္၊ မူလစာစစ္ဌာန၊ ေျပာင္းလဲေျဖဆိုလုိေသာ စာစစ္ဌာနမ်ားကုိ [email protected] သို႔ ႏိုဝင္ဘာလ ၇ ရက္ ေနာက္ဆံုးထား ဆက္သြယ္ အေၾကာင္းၾကားေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ Aptis Test နမူနာႏွင့္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေလ့လာလုိပါက www.britishcouncil.org/Aptis တြင္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ပညာသင္ဆုအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား လက္ခံခဲ့ရာ ဘြဲ႕ႀကိဳတန္းအတြက္ ၆၅၈ ဦး၊ မဟာတန္းအတြက္ ၁,၈၄၈ ဦး၊ ပါရဂူတန္းအတြက္ ၂,၃၇၆ ဦး စုစုေပါင္း ၄,၈၈၂ ဦး ေလွ်ာက္ထားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။