ႏိုင္ငံတကာ ကတ္ဝန္ေဆာင္မႈ

ျပည္တြင္း ေစ်းကြက္သို႔ ဝင္ေရာက္လာသည့္ ႏိုင္ငံတကာေငြေပးေခ်မႈကတ္ အမ်ိဳးအစားမ်ားကို ဘဏ္အသီးသီးမွ ဝန္ေဆာင္ေပးေနေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

Master Card

ျပည္တြင္းဘဏ္အခ်ိဳ႕တြင္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနသည့္ ႏိုင္ငံတကာသံုးကတ္ အမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ကတ္မွာ Prepaid ကတ္ အမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ မိမိဝယ္ယူလိုေသာ ကုန္စည္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို Master Card Reader မ်ားတြင္
ထိကပ္႐ံုျဖင့္ ေငြေပးေခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေပးေခ်ရာတြင္ Pin နံပါတ္ကို ႐ိုက္ထည့္ရန္မလိုဘဲ ဝယ္ယူလိုေသာ ေငြသားပမာဏကို အတည္ျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ Master Card ျဖစ္သည့္အတြက္ ကုန္စည္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အြန္လိုင္းတြင္လည္း ဝယ္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားရွိ ေအတီအမ္မ်ားတြင္လည္း ေငြသားထုတ္ယူႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ Master Card မွာကမၻာ့ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၁၀ ေက်ာ္ရွိ ေအတီအမ္မ်ားတြင္ ေငြသားထုတ္ယူျခင္းႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား၊ ဟိုတယ္မ်ား၊ ေရွာ့ပင္း စင္တာမ်ား၊ ေဆး႐ံုမ်ားတြင္ ေငြေပးေခ်ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ ေလွ်ာက္ထားရန္အတြက္ ႏိုင္ငံသားမွတ္ပံုတင္ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံကူး
လက္မွတ္၊ ကတ္စတင္ ေလွ်ာက္ထားခ (ေလွ်ာက္လႊာေၾကး) တို႔ကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ ဘဏ္မွသတ္မွတ္ ထားသည့္ ႏႈန္းထားအတိုင္း ေပးေခ်ရမည္ျဖစ္သည္။

VISA Credit Card

VISA Credit Card ကို သံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာရွိ VISA အမွတ္တံဆိပ္ပါ ATM မ်ား၊ POS မ်ားအျပင္ e-Commerce (Online Shopping) မ်ားတြင္လည္း အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပႏွစ္ခုစလံုးတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး လက္ရွိတြင္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အသံုုးျပဳႏိုင္သည့္ Visa Credit Card (အေႂကြးဝယ္ကတ္) မ်ားကို ျပည္တြင္း ဘဏ္မ်ားျဖစ္သည့္ ဧရာဝတီဘဏ္၊ သမဝါယမဘဏ္၊ ကေမၻာဇဘဏ္၊ ယူႏိုက္တက္ အမရာဘဏ္ အစရွိသည္တို႔တြင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

Visa လက္ခံသည့္ အေရာင္းဆိုင္ ေပါင္းသန္း ၄၀ ေက်ာ္ (ျမန္မာ ႏိုင္ငံရွိဆိုင္ ၇၀၀၀) ထံတြင္ ေငြေပးေခ်မႈျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး သတ္မွတ္ အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဘဏ္မ်ားတြင္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ Visa လုပ္ငန္းစုသည္ ႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္ေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္မွ customer မ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရလုပ္ငန္းမ်ားအား လွ်ပ္စစ္ေငြေပး ေခ်မႈျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးေနသည့္ ႏိုင္ငံတကာ ေငြေပးေခ်မႈနည္းပညာကုမၸဏီျဖစ္သည္။ ၎သည္ တစ္စကၠန္႔တြင္ သတင္း အခ်က္အလက္ဖလွယ္မႈအႀကိမ္ ၆၅,၀၀၀ ေက်ာ္ ထိန္းခ်ဳပ္စီမံႏိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။

Visa သည္ ဘဏ္လုပ္ငန္း မဟုတ္သလို၊ ကတ္မ်ား၊ သက္တမ္းတိုးကတ္မ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း (သို႔) သံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္ခေကာက္ခံျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းလည္းမရွိဟု ဆိုသည္။ Visa သည္ ၎၏ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေဖာက္သည္မ်ား ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနေသာ customer မ်ားကို ေငြထုတ္ယူကာ ေငြေပးေခ်ေစျခင္း၊ ႀကိဳတင္ေငြ ေပးေခ်စနစ္အသံုး ျပဳေစျခင္း၊ (သို႔) ေငြေခ်း၀န္ေဆာင္မႈျဖင့္ ဝယ္ယူၿပီး မွ ေငြေပးေခ်ေစျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ ေပးျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။

JCB Card

JCB ကတ္မွာ ကမၻာတစ္ဝန္း အသံုးျပဳလ်က္ရွိေသာ ေငြေပးေခ်ကတ္ အမ်ိဳးအစားတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ ကတ္အမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္မွ စတင္အသံုးျပဳခဲ့သည္။ ကမၻာတစ္ဝန္းလံုးတြင္ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္တြင္ ခ်ိတ္ဆက္
အသံုးျပဳႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ JCB ကြန္ရက္ကို အသံုးျပဳသူေပါင္း၂၇ သန္း ခ်ိတ္ဆက္ထားၿပီး ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၉၀ မွ ေနရာ သန္းေပါင္းမ်ားစြာတြင္ အသံုးျပဳေနသည္ဟု ဆိုသည္။ လက္ရွိတြင္ MPU ကတ္မ်ားအား JCB မ်ား ယူေဆာင္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ား
တြင္ သံုးစြဲႏိုင္ရန္ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

UnionPayInternational Card

UnionPay International (UPI)သည္ UnionPay ၏ ကြန္ရက္ေအာက္ရွိ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ေငြေပးေခ်မႈ လုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္ေနေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္သည္။ လက္ရွိ အခ်ိန္အထိ UnionPay ကြန္ရက္ကို ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၆၀ တြင္ လက္ခံအသံုးျပဳေနၿပီး ၃၅ သန္းေသာ အေရာင္းဆိုင္မ်ား၊ ၂ သန္းေက်ာ္ေသာ ATM စက္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ UnionPay သည္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္တြင္ ၅.၄ ဘီလီယံေက်ာ္ေသာ UnionPay ကတ္မ်ားကို ထုတ္ေပးၿပီးျဖစ္သည့္အတြက္ ကမၻာေပၚတြင္ ကတ္အသံုးျပဳသူ အမ်ားဆံုး ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။ ေငြေပးေခ်မႈ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအျဖစ္ ရပ္တည္ကာ တစ္ဖက္တြင္လည္း အေရာင္းဆိုင္မ်ားအတြက္ ေဒသအလိုက္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိသည္ဟု သိရသည္။

UnionPay သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည္ဟု ဆိုသည္။ UnionPay ကတ္မ်ားကို AGD ဘဏ္၊ AYA ဘဏ္၊ CB ဘဏ္၊ KBZ ဘဏ္ႏွင့္ MOB ဘဏ္တို႔မွ လက္ခံအသံုးျပဳလ်က္ရွိသည္။ ယင္းကတ္မ်ားကို ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းရွိ ၈၀% ေက်ာ္ေသာေဒသတြင္း လက္လီ အေရာင္းဆိုင္မ်ား၊ စားေသာက္ဆိုင္ႏွင့္ အေဖ်ာ္ယမကာဆိုင္မ်ားႏွင့္ ATM စက္မ်ား အားလံုးနီးပါးတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္ဟုဆိုသည္။

UPI ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေသးစိတ္ သိရွိလိုပါက www.unionpayintl.com တြင္ ဝင္ေရာက္ ေလ့လာႏိုင္သလို Facebook၊ Sina Weibo၊ Wechat စသည့္ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္လည္း UnionPay International ကို Follow လုပ္ၿပီး သတင္းမ်ား ၾကည့္
႐ႈႏိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။ UnionPay International မိုဘိုင္း အက္ပလီေကးရွင္းကို Apple Store ႏွင့္ Google’s Playstore တို႔တြင္ download ျပဳလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း ဆိုထားသည္။

-ထြန္းထြန္း