ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ဝိုင္ဖိုင္စနစ္ တပ္ဆင္ႏိုင္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဟိုတယ္မ်ား၊ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အစရွိသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီ ဝိုင္ဖိုင္စနစ္ တပ္ဆင္လိုပါက ေဆာင္ရြက္ေပးေနေၾကာင္း Frontiir ကုမၸဏီ၏ Vice President ဦးမင္းသိန္းက ေျပာသည္။

တပ္ဆင္ထားေသာ အင္တာနက္စနစ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ ဝိုင္ဖိုင္စနစ္အသံုးျပဳ၍ ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ Device မ်ား အသံုးျပဳကာ ဝိုင္ဖိုင္ကြန္ရက္ လႊမ္းၿခံဳေစျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ “ကြ်န္ေတာ္တို႔က အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးတာမဟုတ္ဘူး၊ ဝိုင္ဖိုင္ Access Network ေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ ဟိုဖက္ကရွိတဲ့ အင္တာနက္နဲ႔ ဝိုင္ဖိုင္ ေပါင္းလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္၊ ဝိုင္ဖိုင္ဆိုတာကေတာ့ ပစၥည္းတစ္ခု တပ္လိုက္ရင္ေတာ့ ရေနတာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ကြန္ရက္ေကာင္းေကာင္း ရဖို႔အတြက္ေတာ့ စနစ္တက်လုပ္ဖို႔လိုတယ္ အဲ့အတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးတာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးမင္းသိန္းကေျပာသည္။

တပ္ဆင္မည့္ေနရာအတြက္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး၊ Red Link ၊ ရတနာပံု စသည့္ေနရာမ်ားမွ အင္တာနက္ကြန္ရက္ ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ တပ္ဆင္မည္ဆိုပါက တပ္ဆင္မည့္ေနရာ၏ Floor Plan ကုိ ပထမဦးဆံုးအေနျဖင့္ ယူမည္ျဖစ္ၿပီး Destop Survey လုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လိုအပ္ပါက Field Survey လုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းေနာက္ တပ္ဆင္မည့္ေနရာအတြက္ ပဏာမဒီဇိုင္းထြက္လာကာ ေနာက္ အဆင့္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။