၂၀၄၂ ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာ႔ပထမဆုံး ထရီလီယံနာ ျဖစ္လာႏိုင္ေသာ ဘီလ္ဂိတ္

ဘီလ္ဂိတ္သည္ ၂၀၄၂ ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာ႔ပထမဆုံး ထရီလီယံနာ ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း Oxfam ၏ သုေတသန စစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

Oxfam ၏သုေတသနအရ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာတစ္ဝန္း၌ ဘီလ်ံနာ ၇၉၃ ေယာက္ရွိၿပီး ၎တုိ႔၏ ပိုင္ဆုိင္မႈမွာ ေဒၚလာ ၂.၄ ထရီလီယံ ရွိသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္  ဘီလ်ံနာ ၂၉၃ေယာက္၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမွာ ေဒၚလာ ၅ ထရီလီယံ ရွိလာကာ ႏွစ္စဥ္ ၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ တုိးတက္လ်က္ရွိသည္။ ထိုႏႈန္းအတိုင္းသာ ဆက္လက္ တိုးတက္ေနပါက ၂၅ ႏွစ္အတြင္း ကမၻာ့ပထမဆုံး ထရီလီယံနာကုိ ျမင္ေတြ႕ရဖြယ္ရွိေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဘီလ္ဂိတ္စ္သည္ Forbes မွ ထုတ္ျပန္ေသာ ကမၻာ႔အခ်မ္းသာဆုံး စာရင္းတြင္ ပိုင္ဆုိင္မႈ ေဒၚလာ ၈၄.၄  ဘီလ်ံျဖင့္ ထိပ္ဆုံး၌ ရပ္တည္ေနသည္။ အကယ္၍ ယခုႏႈန္းထားအတိုင္း ဆက္လက္ တိုးတက္ေနပါက ဘီလ္ဂိတ္စ္မွာ ကမၻာ႔ပထမဆုံး ထရီလီယံနာ ျဖစ္လာႏိုင္သည္။

ဘီလ္ဂိတ္စ္သည္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ Microsoft မွထြက္ခြာၿပီးေနာက္ ဘီလ္ႏွင့္ မယ္လင္ဒါဂိတ္စ္ ေဖာင္ေဒးရွင္းမွတစ္ဆင့္ ကမၻာတစ္ဝန္းရွိ ပညာေရးတုိးတက္မႈႏွင့္ ကူးစက္ေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ အားသြန္ခြန္စိုက္ လုပ္ကုိင္လ်က္ ရွိသည္။

Ref: BusinessInsider