၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ အတြက္ တကၠသိုလ္မ်ားမွ ေခၚယူလွ်က္ရွိေသာ ပထမႏွစ္ဝင္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားအေၾကာင္း

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ပထမႏွစ္၀င္ခြင့္ေခၚယူေနေသာ တကၠသိုလ္မ်ားအေၾကာင္း စုစည္းေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္ ဘြဲ႕ႀကိဳသင္တန္း ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူ

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္ရဲ႕ ပညာေရးဘြဲ႕ႀကိဳသင္တန္း ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာေတြ ေခၚယူလ်က္ရွိပါတယ္။

သင္တန္းကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၃ ရက္မွာ စတင္ဖြင့္လွစ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ သင္တန္းသားဦးေရ ၄၀၀ ေခၚယူမွာျဖစ္ၿပီး သိပၸံဘာသာ တြဲအတြက္ အနိမ့္ဆံုးရမွတ္ ၄၅၅၊ ဝိဇၨာ+သိပၸံဘာသာတြဲ အနိမ့္ဆံုးရမွတ္ ၄၂၀ နဲ႔ ဝိဇၨာဘာသာတြဲအတြက္ အနိမ့္ဆံုးရမွတ္ ၄၀၀ ရွိသူေတြ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါတယ္။

ေလွ်ာက္လႊာေတြကို ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝက္ဘ္ဆုိက္ျဖစ္တဲ့ ဒီေနရာနဲ႔ ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္ ဒီေနရာ တုိ႔မွ download ရယူႏုိင္သလုိ ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာေတြ မွ လည္းေကာင္း၊ ရန္ကုန္ပညာေရး တကၠသိုလ္ သင္တန္းေရးရာဌာနမွလည္းေကာင္း ရယူႏုိင္ပါတယ္။

ဝင္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာ ထုတ္ေပး/ လက္ခံမည့္ရက္ – ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၅ ရက္မွစတင္ကာ ဇူလုိင္လ ၁၅ ရက္ အထိ

ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းရမည့္ေနရာ – ေက်ာင္းသားေရးရာဌာန၊ ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္၊ အမွတ္ ၃၁၇၊ ျပည္လမ္း၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး

လူေတြ႕ႏႈတ္ေျဖစစ္ေဆးမည့္ရက္ – ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၆ ရက္နဲ႔ ၇ ရက္

ေက်ာင္းဝင္မွတ္ပံုတင္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ရက္ – ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၆ ရက္မွ စက္တင္ဘာလ ၁၂ ရက္ အထိ

အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ကို ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္ သင္တန္းေရးရာဌာန၊ ဌာနမွဴး ဖုန္း-၀၁-၅၂၆၉၃၇၊ ၀၉၇၉၆၀၂၉၀၇ မွာ လည္းေကာင္း ေမာ္ကြန္းထိန္း – ၀၁-၅၄၃၂၇၃၊ ၀၉၉၇၀၆၀၈၀၃၃ ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္း စံုစမ္းႏုိင္ပါတယ္။

သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္၊ ပထမႏွစ္သင္တန္း ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း

(က) သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာတကၠသိုလ္၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ပညာသင္ႏွစ္ ပထမႏွစ္သင္တန္းသို႔ ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထား လိုသူမ်ားသည္ ေအာက္ပါအရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုရမည္-

(၁) တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားခ်ိန္၌ တည္ဆဲႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ ဥပေဒႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ရမည္။

(၂) ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲတြင္ ေအာင္ျမင္သူျဖစ္ၿပီး၊ စုစုေပါင္းရမွတ္ ၄၅၀ ႏွင့္အထက္ ရရွိသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။
(၃) တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ စာစစ္ဌာနမ်ားမွ သခ်ၤာ၊ ဓာတုေဗဒ၊ ႐ူပေဗဒ ဘာသာရပ္မ်ား ပါဝင္သည့္ ဘာသာရပ္တစ္ခုခုျဖင့္ ေျဖဆုိေအာင္ျမင္သူမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။

(ခ) စုစုေပါင္း ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူဦးေရ ၂၀၀ လက္ခံမည္ျဖစ္သည္။

( ဂ) သင္တန္းကာလ (၅) ႏွစ္ျဖစ္၍ အထူးျပဳဘာသာရပ္အလိုက္ ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္သူမ်ားကို ေအာက္ပါ ကြန္ပ်ဴတာဆိုင္ရာ ဘြဲ႕မ်ားကို ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အဆင့္မီပါက မဟာဘြဲ႕သင္တန္းႏွင့္ ပါရဂူဘြဲ႕သင္တန္းမ်ားသုိ႔ အဆင့္ဆင့္ တက္ေရာက္ခြင့္ ရွိသည္-

(၁) ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံဘြဲ႕(စီးပြားေရးသတင္းအခ်က္အလက္စနစ္)
B.C.Sc(Business Information Systems)

(၂) ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံဘြဲ႕(စြမ္းရည္ျမင့္တြက္ခ်က္မႈပညာ)
B.C.Sc(High Performance Computing)

(၃) ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံဘြဲ႕(အသိပညာအင္ဂ်င္နီယာ)
B.C.Sc(Knowledge Engineering)

(၄) ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံဘြဲ႕(ပ႐ိုဂရမ္အင္ဂ်င္နီယာ)
B.C.Sc(Software Engineering)

(၅) ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာဘြဲ႕(ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ကြန္ရက္ပညာ)
B.C.Tech.(Communication and Networking)

(၆) ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာဘြဲ႕(ကြန္ပ်ဴတာစနစ္ပညာ)
B.C.Tech.(Computer Systems)

(၇) ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာဘြဲ႕(ျမႇဳပ္ႏွံထိန္းခ်ဳပ္စနစ္)
B.C.Tech.(Embedded Systems)

(ဃ) ၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားသည္ ၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာပံုစံမ်ားကို သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ တြင္လည္းေကာင္း၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန Website တြင္လည္းေကာင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ Website တြင္ လည္းေကာင္း ရယူႏိုင္ပါသည္။

ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာ စတင္လက္ခံသည့္ရက္ – ၁၅-၆၂၀၁၈ ရက္ (ေသာၾကာေန႔)

ေလွ်ာက္လႊာေနာက္ဆံုး လက္ခံမည့္ရက္ – ၁၆-၇-၂၀၁၈ ရက္ (တနလၤာေန႔)

ဝင္ခြင့္ရရွိသူမ်ား၏ အမည္စာရင္းေၾကညာမည့္ရက္ – ၁၅-၈-၂၀၁၈ ရက္ (ဗုဒၶဟူးေန႔)

ေက်ာင္းအပ္စတင္ လက္ခံမည့္ရက္ – ၁၆-၈-၂၀၁၈ ရက္ (ၾကာသပေတးေန႔)

ေက်ာင္းအပ္ေနာက္ဆံုး လက္ခံမည့္ရက္ – ၂၃-၈-၂၀၁၈ ရက္ (ၾကာသပေတးေန႔)

( င) ဝင္ခြင့္ရရွိသူမ်ားသည္ အထက္ပါ ေက်ာင္းအပ္ေနာက္ဆံုးရက္ထိ ေက်ာင္းအပ္ႏွံရန္ ဤတကၠသိုလ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိပါက အရန္ေရြးခ်ယ္ထားသည့္စာရင္း (Waiting List) အျဖစ္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ထားသူမ်ားထဲမွ ဝင္ခြင့္ရရွိႏိုင္ရန္ ထပ္မံထုတ္ျပန္ ေၾကညာသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ၁၂-၉-၂၀၁၈ ရက္ (ဗုဒၶဟူးေန႔) ေနာက္ဆံုးထား၍ ေက်ာင္းအပ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

(စ) ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္အတူ ေအာက္ပါအေထာက္အထားမ်ားကို ပူးတြဲတင္ျပရမည္-

(၁) ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ အမွတ္စာရင္းမူရင္း

(၂) ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူႏွင့္ မိဘႏွစ္ပါး၏ မွတ္ပံုတင္မိတၱဴတစ္စံုစီ

(၃) ဓာတ္ပံုသံုးပံု (ဓာတ္ပံု၏ေနာက္ေက်ာတြင္ အမည္ႏွင ့္တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲခံုအမွတ္ေရးရန္)

(ဆ) ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာတကၠသိုလ္၊ ပါရမီလမ္း၊ တကၠသိုလ္မ်ားလႈိင္နယ္ေျမ၊ (၁၂)ရပ္ကြက္၊ လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ စာတိုက္သေကၤတ-၁၁၀၅၁သို႔ တိုက္႐ိုက္ေလွ်ာက္ထားရမည္။ အေသးစိတ္သိလိုပါက ဖုန္း-၀၁-၉၆၆၄၇၀၉ သို႔ ႐ံုးခ်ိန္အတြင္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန၊ မႏၲေလးကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္၊ ပထမႏွစ္သင္တန္း ဝင္ခြင့္ေလၽွာက္လႊာေခၚယူျခင္း

(က) မႏၲေလးကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္သို႔ ဝင္ခြင့္ေလၽွာက္ထားသူမ်ားသည္၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္က်င္းပခဲ့ေသာ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲတြင္ စုစုေပါင္းရမွတ္ (၄၅၀) ႏွင့္ အထက္ ရရွိေအာင္ျမင္ခဲ့သူမ်ား ေလွ်ာက္ထား နိုင္သည္။ စုစုေပါင္း ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူဦးေရ (၂၅၀) ဦးလက္ခံမည္။

(ခ) တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲတြင္ ျမန္မာတစ္နိုင္ငံလုံးရွိ စာစစ္ဌာနမ်ားမွ သခၤ်ာ၊ ဓာတုေဗဒ၊ ႐ူပေဗဒ ဘာသာရပ္မ်ားပါဝင္သည့္ ဘာသာတြဲတစ္ခုခုျဖင့္ ေျဖဆိုေအာင္ျမင္သူမ်ားေလွ်ာက္ထားနိုင္သည္။

(ဂ) ဝင္ခြင့္ေလၽွာက္ထားသူသည္ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားခ်ိန္၌ တည္ဆဲနိုင္ငံသားျဖစ္မႈဥပေဒႏွင့္ ကိုက္ညီေသာႏိုင္ငံသား ျဖစ္ရမည္။

(ဃ) ေလၽွာက္ထားလိုသူမ်ားသည္ မႏၲေလးကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္သို႔ သတ္မွတ္ေလွ်ာက္လႊာပုံစံျဖင့္ တိုက္ရိုက္ေလၽွာက္ထားနိုင္သည္။

ဝင္ခြင့္ေလၽွာက္ထားသူမ်ားသည္ ေအာက္ပါတို႔ကိုပူးတြဲတင္ျပရမည္။

(၁) တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္လက္မွတ္ (သို႔) ေအာင္ျမင္ေၾကာင္းေထာက္ခံစာ၊

(၂) အမွတ္စာရင္း (မူရင္း)

(၃)ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား (မိတၱဴ) (သို႔) ႏိုင္ငံသားလက္မွတ္ (မိတၱဴ) (သို႔) ႏုိင္ငံသားျဖစ္ရန္ေလွ်ာက္ ထားဆဲျဖစ္ပါက သက္ဆိုင္ရာ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာန၏ေထာက္ခံစာမူရင္း

(င) သင္တန္းကာလမွာ (၅) ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး အထူးျပဳဘာသာရပ္အလိုက္ ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္သူမ်ားကို ေအာက္ပါ ကြန္ပ်ဴတာဆိုင္ရာ ဘြဲ႕မ်ား ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္သြားမည္ –

(၁)B. C. Sc.(Software Engineering)

(၂) B. C. Sc.(Knowledge Engineering)

(၃) B. C. Sc.(Business Information Systems)

(၄) B. C. Sc.(High Performance Computing)

(၅) B. C. Tech.(Computer Communication and Networks)

(၆) B. C. Tech.(Embedded Systems)

(စ) အဆင့္မီပါက မဟာဘြဲ႕သင္တန္းႏွင့္ ပါရဂူဘြဲ႕သင္တန္းမ်ားသို႔ အဆင့္ဆင့္ ဆက္လက္တက္ေရာက္ခြင့္ ရွိသည္။

(ဆ) တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္စိစစ္လက္ခံျခင္းကို ေအာက္ပါအတိုင္းေဆာင္ရြက္မည္။

– ေလၽွာက္လႊာလက္ခံမည့္ကာလ ၁၅-၆-၂၀၁၈ မွ ၁၅-၇-၂၀၁၈ အထိ

– ဝင္ခြင့္ရရွိသူမ်ားစာရင္းေၾကညာျခင္း ၁၅-၈-၂၀၁၈

– ေက်ာင္းအပ္လက္ခံျခင္း ၁၆-၈-၂၀၁၈ မွ ၁၂-၉-၂၀၁၈ အထိ

(ဇ) သင္တန္းဆိုင္ရာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို မႏၲေလးကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ website www.ucsm.edu.mm တြင္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ၿပီး ဖုန္း-၀၉-၈၉၆၅၀၂၂၁၅ ႏွင့္ ၀၉-၇၈၆၅၀၅၀၁၂ တို႔သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္း စုံစမ္းႏိုင္ပါသည္။

ႏုိင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္ ပထမႏွစ္သင္တန္း ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူ

ရန္ကုန္ႏုိင္ငံျခား ဘာသာတကၠသိုလ္ ပထမႏွစ္သင္တန္း (တ႐ုတ္ဘာသာ၊ အဂၤလိပ္ဘာသာ၊ ျပင္သစ္ဘာသာ၊ ဂ်ာမန္ဘာသာ၊ ဂ်ပန္ဘာသာ၊ ကိုရီးယားဘာသာ၊ ႐ုရွားဘာသာႏွင့္ ထုိင္းဘာသာ) အထူးျပဳမ်ားသို႔ ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါတယ္။

– တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ စာေမးပြဲကို စုစုေပါင္းရမွတ္ ၄၀၀ ႏွင့္အထက္ ရရွိသူမ်ားျဖစ္ရမည္။

– အဂၤလိပ္ဘာသာရပ္ ေလွ်ာက္ထားလုိသူေတြဟာ တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲ တြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာရပ္ကို ၆၅ မွတ္ႏွင့္ အထက္ရရွိၿပီး စုစုေပါင္း ရမွတ္ ၄၀၀ ႏွင့္အထက္ ရရွိသူမ်ားျဖစ္ရမည္ျဖစ္သည္။

– ေလွ်ာက္ထားသူေတြဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားျဖစ္ရပါမယ္။

လူေတြ႕ႏႈတ္ေျဖစာေမးပြဲကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၂၅ ရက္မွာစတင္ေျဖဆုိရမွာျဖစ္ၿပီး အမွတ္စာရင္း မူရင္းကို လည္း မပ်က္မကြက္ တင္ျပရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာ ကို ဇြန္လ ၁၅ ရက္ မွစတင္ကာ ရန္ကုန္ႏုိင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္မွာ ထုတ္ယူႏုိင္ၿပီး ဇူလုိင္လ ၁၅ ရက္ ေနာက္ဆံုးထားကာ ႏုိင္ငံျခားဘာသာ တကၠသိုလ္ကို တုိက္႐ိုက္ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါတယ္။ ဝင္ခြင့္ကို ဦးစားေပးဘာသာရပ္ ၃ ခုထိ ေရြးခ်ယ္ေလွ်ာက္ထားခြင့္ ရွိပါတယ္။

ဝင္ခြင့္လက္ခံမည့္ဦးေရ

တ႐ုတ္ဘာသာ – ၁၀၀ ဦး

အဂၤလိပ္ဘာသာ – ၁၅၀ ဦး

ျပင္သစ္ဘာသာ – ၁၀၀ ဦး

ဂ်ာမန္ဘာသာ – ၁၀၀ ဦး

ဂ်ပန္ဘာသာ – ၁၀၀ ဦး

ကိုရီးယားဘာသာ – ၁၀၀ ဦး

႐ုရွားဘာသာ – ၁၀၀ ဦး

ထုိင္းဘာသာ – ၅၀ ဦး

အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ေတြကုိ ရန္ကုန္ႏုိင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္ ဖုန္း-၀၁-၅၃၅၉၈၅၊ ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္ (သင္တန္း) ၀၁-၅၁၃၁၉၈၊ သင္တန္းေရးရာ ဌာန ၀၁-၅၁၅၂၃၆ ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ပါတယ္။

ရန္ကုန္စီးပြားေရး တကၠသိုလ္တြင္ ပထမႏွစ္သင္တန္းဝင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္

ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ (ရြာသာႀကီးနယ္ေျမ)

၂၀၁၈- ၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲေအာင္ျမင္ထားေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသုိလ္ စုစုေပါင္းရမွတ္ ၄၀၀ နဲ႔အထက္ရသူမ်ား ပထမႏွစ္ဝင္ခြင့္ အသီးသီးကို ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာထားပါတယ္။

သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးသြားမယ့္ ဘာသာရပ္မ်ားမွာ Bachelor of Economics (Economics) (B.Econ (Eco)), Bachelor of Economics (Statistics) B.Econ(Stats), Bachelor of Commerce (B.Com), Bachelor of Business Administration (B.B.A) စတာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ေလွ်ာက္ထား လိုသူေတြအေနနဲ႔ တကၠသိုလ္၀င္ တန္း စာေမးပြဲကုို မည့္သည့္ဘာသာတြဲျဖင့္မဆို ေအာင္ျမင္သူ ျဖစ္ရမွာျဖစ္ၿပီး တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲတြင္ စုစုေပါင္းရမွတ္ ၄၀၀ နဲ႔အထက္ ရရွိသူ ျဖစ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ စုစုေပါင္း ေက်ာင္းသားဦးေရကို ၁၂၀၀ ဦးထိ လက္ ခံေပးသြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ရန္ကုန္ စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထား လိုသူေတြအေနနဲ႔ ရန္ကုန္ စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ရဲ႕ သတ္မွတ္ေလွ်ာက္လႊာပုံစံနဲ႔ တိုက္႐ိုက္ေလွ်ာက္ထား ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဘာသာကို ၄ ႏွစ္ၾကာ တက္ေရာက္သင္ယူရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထား လိုသူေတြအေနနဲ႔ လူေတြ႔ စစ္ေဆးျခင္း ေျဖဆိုရမွာျဖစ္ၿပီး အခ်ိန္ေနရာသတ္မွတ္ခ်က္ကို ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္တြင္ စုံစမ္းႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ (လိႈင္နယ္ေျမ)

ရန္ကုန္စီးပြားေရး တကၠသိုလ္ (လိႈင္နယ္ေျမ)တြင္ စုစုေပါင္းရမွတ္ ၄၀၀ နဲ႔အထက္ရသူမ်ား ေဖာ္ျပပါဘာသာရပ္ ေတြကို ေလွ်ာက္ထား တက္ေရာက္ႏိုင္မွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးသြားမယ့္ ဘာသာရပ္ေတြ က Bachelor of Accounting (B.Act), Bachelor of Population Studies (B.P.S), Bachelor of Public Adiministration (B.P.A), Bachelor of Development studies (B.Dev.S) စတဲ့ဘာသာရပ္ေတြေလွ်ာက္ ထားႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ေလွ်ာက္ထားလိုသူေတြအေနနဲ႔ ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာေေတြကို ဇြန္လ ၁၅ ရက္မွစၿပီး ဇူလိုင္၁၅ ရက္အထိ လက္ခံ ေပးသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ၀င္ခြင့္စာရင္းရရွိသူမ်ားကို ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္မွာေၾကညာေပးသြားမယ္ လို႔ ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

ေလွ်ာက္ထားလိုသူေတြအေနနဲ႔ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲကုို မည္သည့္ဘာသာ တြဲျဖင့္မဆို ေအာင္ျမင္သူျဖစ္ရမွာျဖစ္ၿပီး တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲတြင္ စုစုေပါင္းရမွတ္ ၄၅၀ နဲ႔အထက္ ရရွိသူ ျဖစ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ စုစုေပါင္း ေက်ာင္းသားဦးေရကို ၂၀၀ ဦးထိ လက္ခံေပးသြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ရန္ကုန္ စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားလိုသူေတြအေနနဲ႔ ရန္ကုန္စီးပြားေရး တကၠသိုလ္ရဲ႕ သတ္မွတ္ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံနဲ႔ တိုက္႐ိုက္ေလွ်ာက္ထား ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဘာသာကို ၄ ႏွစ္ၾကာ တက္ေရာက္ သင္ယူရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားလိုသူေတြအေနနဲ႔ လူေတြ႔စစ္ေဆးျခင္း ေျဖဆိုရမွာျဖစ္ၿပီး အခ်ိန္ေနရာသတ္မွတ္ခ်က္ကို ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္မွာ စုံစမ္းႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ဖုန္း ၀၉- ၇၃၂၄၁၀၀၇၊ ၀၁- ၅၂၆၆၁၃ သို႔လည္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္း ႏုိင္ပါတယ္။

မႏၲေလးနည္းပညာတကၠသိုလ္ B.E/B.Arch/B.S သင္တန္းဝင္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူ

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြက္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ (မႏၱေလး) ရဲ႕ အင္ဂ်င္နီယာနဲ႔ ဗိသုကာသင္တန္းေတြအတြက္ အမ်ိဳးသား ၂၀၀ ဦးနဲ႔ အမ်ိဳးသမီး ၁၆၅ ဦးေရ ထိ ေခၚယူသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၿမိဳ႕ျပအင္ဂ်င္နီယာ (Cvil Engg)၊ ဗိသုကာ (Archtecture)၊ စက္မႈ အင္ဂ်င္နီယာ ( Mechanical Engg:)၊ အီလက္ထရြန္နစ္ အင္ဂ်င္နီယာ (Electronic Engg:)၊ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား အင္ဂ်င္နီယာ (Electrical Power Engg:)၊ ကြန္ပ်ဴတာအင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာ (Computer Engineering & Information Technology)၊ မကၠာထရြန္နစ္ အင္ဂ်င္နီယာ (Mechatronic Engg:)၊ သုတနည္းပညာ (Information Technology)၊ ဓါတု အင္ဂ်င္နီယာ (Chemical Engg:)၊ ေရနံ အင္ဂ်င္နီယာ (Petroleum Engg:)၊ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး အင္ဂ်င္နီယာ (Mining Engg:) နဲ႔ ဇီ၀နည္းပညာ (Biotechnology) သင္တန္းေတြကို ဖြင့္လွစ္သြားမွာပါ။ သင္တန္းကာလအေနနဲ႔ B.E/B.Arch ဘြဲ႕အတြက္ ၆ ႏွစ္၊ B.S ဘြဲ႕အတြက္ ၄ ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းကာလ ၿပီးစီးေအာင္ျမင္ပါက B.E/B.Arch ဘြဲ႕နဲ႔ B.S ဘြဲ႕အသီးသီးကို တုိက္႐ိုက္အပ္ႏွင္းခ်ီးျမႇင့္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ေလွ်ာက္ထားလုိသူေတြဟာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲမွာ ေအာင္ျမင္ထားသူ၊ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲမွာ ႐ူပေဗဒ၊ ဓာတုေဗဒ၊ သခ်ၤာနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ ေလးဘာသာ စုစုေပါင္းရမွတ္ ၃၀၀ နဲ႔ အထက္ ရရွိသူေတြျဖစ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေလွ်ာက္လႊာေတြကုိ ဇြန္လ ၁၅ ရက္မွ ဇူလုိင္လ ၁၅ ရက္ထိ လက္ခံေပးသြားမွာျဖစ္ၿပီး ၀င္ခြင့္ေတြကုိ ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္မွာ ေၾကညာေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၾသဂုတ္လ ၁၆ ရက္ မွ စက္တင္ဘာလ ၁၂ ရက္ထိ ေက်ာင္းအပ္လက္ခံမွာျဖစ္ၿပီး ေလွ်ာက္လႊာနဲ႔အတူ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ေအာင္လက္မွတ္မူရင္းႏွင့္ မိတၱဴ၊ ေက်ာင္းသားနဲ႔ မိဘႏွစ္ပါးရဲ႕ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရး
ကတ္ျပားမိတၱဴ၊ ေျခာက္လအတြင္း႐ိုက္ကူးထားတဲ့ ေရာင္းစံုဓာတ္ပံု ငါးပံုပူးတြဲတင္ျပရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေလွ်ာက္လႊာေတြကို တကၠသိုလ္ရဲ႕ သင္တန္းေရးရာဌာန သို႔ လူကိုယ္တုိင္ျဖစ္ေစ၊ စာတုိက္မွတစ္ဆင့္ျဖစ္ေစေပးပို႔ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၿပီး ေလွ်ာက္လႊာေတြကို တကၠသိုလ္ရဲ႕ သင္တန္းေရးရာဌာန (သို႔) http://www.tum-mandalay.edu.mm တြင္ရယူႏုိင္ပါတယ္။ အေသးစိတ္ကို နည္းပညာတကၠသိုလ္ (မႏၱေလး) သင္တန္းေရးရာဌာန ဖုန္း-၀၉၄၃၁၇၅၀၃၄၊ ၀၉၉
၇၇၇၉၉၉၄၂ ကိုလည္းေကာင္း [email protected] ကုိလည္းေကာင္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္းစံုစမ္းႏုိင္ပါတယ္။

ေရဆင္းစိုက္ပ်ိဳးေရးတကၠသိုလ္ ပထမႏွစ္အတြက္ ေက်ာင္းသားဦးေရ ၃၀၀ လက္ခံမည္

ေရဆင္းစုိက္ပ်ိဳးေရးတကၠသိုလ္ ရဲ႕ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ပထႏွစ္၀င္ခြင့္ကို ေက်ာင္းသား ဦးေရ ၃၀၀ လက္ခံမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

အဆိုပါတကၠသိုလ္မွ စိုက္ပ်ိဳးေရးသိပၸံဘြဲ႕ (B.Agr.Sc) ငါးႏွစ္သင္တန္း အတြက္ ေခၚယူျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္ထားသူေတြ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါတယ္။ ေလွ်ာက္ထားသူေတြဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားျဖစ္ရမွာျဖစ္ၿပီး သိပၸံဘာသာတြဲျဖင့္ ေအာင္ျမင္ထားသူ၊ တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲရမွတ္ ၄၀၀ ႏွစ့္ အထက္ရရွိသူေတြ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါတယ္။ ေလွ်ာက္လႊာနဲ႔အတူ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္ေၾကာင္းေထာက္ခံစာ (မူရင္း၊ အမွတ္စာရင္း (မူရင္း)၊ မိဘႏွစ္ပါးရဲ႕ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ (မိတၱဴ)၊ အက်င့္စာရိတၱ ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း ေထာက္ခံစာ၊ ဓာတ္ပံု ၃ ပံု ကုိ ပူးတြဲ တင္ျပရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေလွ်ာက္လႊာေတြကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၇ ရက္ ေနာက္ဆံုးထားကာ ေရဆင္းစိုက္ပ်ိဳးေရး တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားေရးရာ ဌာနကုိေပးပို႔ ေလွ်ာက္ထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဝင္ခြင့္မရရွိပါက တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ မဆံုး႐ံႈးေစရန္ တျခားေသာ တကၠသိုလ္မ်ားကိုလည္း ေလွ်ာက္ထားရန္လိုအပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေလွ်ာက္လႊာေတြကို ဒီေနရာမွာ download ရယူႏုိင္ၿပီး အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ေတြကို ေရဆင္းစိုက္ပ်ိဳးေရးတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား ေရးရာ ဌာန ဖုန္း – ၀၆၇-၃၄၁၆၅၁၂၊ ဝန္ထမ္းေရးရာ ဌာန ဖုန္း-၀၆၇-၃၄၁၆၅၁၃ ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းစံုစမ္းႏုိင္ပါတယ္။

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ ပထမႏွစ္သင္တန္း ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာ

ရန္ကုန္တကၠသုိလ္၏ ၂၀၁၈-၁၉ ပညာသင္ႏွစ္၊ ပထမႏွစ္သင္တန္း အသီးသီးအတြက္ေလွ်ာက္လႊာ ေခၚယူလ်က္ရွိပါတယ္။ ဝင္ခြင့္ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တကၠသုိလ္ဝင္စာေမးပြဲတြင္ ေအာင္ျမင္သူေတြ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါတယ္။

-သႏၲာ ၊ ေဝေဝ

[ Unicode ]

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှစ် ပထမနှစ်ဝင်ခွင့်ခေါ်ယူနေသော တက္ကသိုလ်များအကြောင်း စုစည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။

ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ် ဘွဲ့ကြိုသင်တန်း ဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာခေါ်ယူ

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်အတွက် ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်ရဲ့ ပညာရေးဘွဲ့ကြိုသင်တန်း ဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာတွေ ခေါ်ယူလျက်ရှိပါတယ်။

သင်တန်းကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၃ ရက်မှာ စတင်ဖွင့်လှစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ သင်တန်းသားဦးရေ ၄၀၀ ခေါ်ယူမှာဖြစ်ပြီး သိပ္ပံဘာသာ တွဲအတွက် အနိမ့်ဆုံးရမှတ် ၄၅၅၊ ဝိဇ္ဇာ+သိပ္ပံဘာသာတွဲ အနိမ့်ဆုံးရမှတ် ၄၂၀ နဲ့ ဝိဇ္ဇာဘာသာတွဲအတွက် အနိမ့်ဆုံးရမှတ် ၄၀၀ ရှိသူတွေ လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။

လျှောက်လွှာတွေကို ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်တဲ့ ဒီနေရာနဲ့ ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ် ဒီနေရာ တို့မှ download ရယူနိုင်သလို နေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာတွေ မှ လည်းကောင်း၊ ရန်ကုန်ပညာရေး တက္ကသိုလ် သင်တန်းရေးရာဌာနမှလည်းကောင်း ရယူနိုင်ပါတယ်။

ဝင်ခွင့် လျှောက်လွှာ ထုတ်ပေး/ လက်ခံမည့်ရက် – ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၅ ရက်မှစတင်ကာ ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက် အထိ

လျှောက်လွှာတင်သွင်းရမည့်နေရာ – ကျောင်းသားရေးရာဌာန၊ ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်၊ အမှတ် ၃၁၇၊ ပြည်လမ်း၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

လူတွေ့နှုတ်ဖြေစစ်ဆေးမည့်ရက် – ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၆ ရက်နဲ့ ရ ရက်

ကျောင်းဝင်မှတ်ပုံတင် ဆောင်ရွက်ရမည့်ရက် – ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၁၆ ရက်မှ စက်တင်ဘာလ ၁၂ ရက် အထိ

အသေးစိတ် အချက်အလက်ကို ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ် သင်တန်းရေးရာဌာန၊ ဌာနမှူး ဖုန်း-၀၁-၅၂၆၉၃၇၊ ၀၉၇၉၆၀၂၉၀၇ မှာ လည်းကောင်း မော်ကွန်းထိန်း – ၀၁-၅၄၃၂၇၃၊ ၀၉၉၇၀၆၀၈၀၃၃ ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်း စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်။

သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာတက္ကသိုလ် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်၊ ပထမနှစ်သင်တန်း ဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

(က) သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာတက္ကသိုလ်၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ပညာသင်နှစ် ပထမနှစ်သင်တန်းသို့ ဝင်ခွင့်လျှောက်ထား လိုသူများသည် အောက်ပါအရည်အချင်းများနှင့် ပြည့်စုံရမည်-

(၁) တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် လျှောက်ထားချိန်၌ တည်ဆဲနိုင်ငံသားဖြစ်မှု ဥပဒေနှင့်ကိုက်ညီသည့် နိုင်ငံသားဖြစ်ရမည်။

(၂) ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲတွင် အောင်မြင်သူဖြစ်ပြီး၊ စုစုပေါင်းရမှတ် ၄၅၀ နှင့်အထက် ရရှိသူများ လျှောက်ထားနိုင်သည်။

(၃) တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲတွင် မြန်မာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလုံးရှိ စာစစ်ဌာနများမှ သချင်္ာ၊ ဓာတုဗေဒ၊ ရူပဗေဒ ဘာသာရပ်များ ပါဝင်သည့် ဘာသာရပ်တစ်ခုခုဖြင့် ဖြေဆိုအောင်မြင်သူများ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

(ခ) စုစုပေါင်း ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူဦးရေ ၂၀၀ လက်ခံမည်ဖြစ်သည်။

( ဂ) သင်တန်းကာလ (၅) နှစ်ဖြစ်၍ အထူးပြုဘာသာရပ်အလိုက် အောင်မြင်ပြီးမြောက်သူများကို အောက်ပါ ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာ ဘွဲ့များကို ပေးအပ်ချီးမြှင့် သွားမည်ဖြစ်ပြီး အဆင့်မီပါက မဟာဘွဲ့သင်တန်းနှင့် ပါရဂူဘွဲ့သင်တန်းများသို့ အဆင့်ဆင့် တက်ရောက်ခွင့် ရှိသည်-

(၁) ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဘွဲ့(စီးပွားရေးသတင်းအချက်အလက်စနစ်)
B.C.Sc(Business Information Systems)

(၂) ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဘွဲ့(စွမ်းရည်မြင့်တွက်ချက်မှုပညာ)
B.C.Sc(High Performance Computing)

(၃) ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဘွဲ့(အသိပညာအင်ဂျင်နီယာ)
B.C.Sc(Knowledge Engineering)

(၄) ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဘွဲ့(ပရိုဂရမ်အင်ဂျင်နီယာ)
B.C.Sc(Software Engineering)

(၅) ကွန်ပျူတာနည်းပညာဘွဲ့(ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ကွန်ရက်ပညာ)
B.C.Tech.(Communication and Networking)

(၆) ကွန်ပျူတာနည်းပညာဘွဲ့(ကွန်ပျူတာစနစ်ပညာ)
B.C.Tech.(Computer Systems)

(၇) ကွန်ပျူတာနည်းပညာဘွဲ့(မြှုပ်နှံထိန်းချုပ်စနစ်)
B.C.Tech.(Embedded Systems)

(ဃ) ၀င်ခွင့်လျှောက်ထားလိုသူများသည် ၀င်ခွင့်လျှောက်လွှာပုံစံများကို သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာတက္ကသိုလ် တွင်လည်းကောင်း၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနWebsite တွင်လည်းကောင်း၊ သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာတက္ကသိုလ် Website တွင် လည်းကောင်း ရယူနိုင်ပါသည်။

ဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာ စတင်လက်ခံသည့်ရက် – ၁၅-၆၂၀၁၈ ရက် (သောကြာနေ့)

လျှောက်လွှာနောက်ဆုံး လက်ခံမည့်ရက် – ၁၆-၇-၂၀၁၈ ရက် (တနင်္လာနေ့)

ဝင်ခွင့်ရရှိသူများ၏ အမည်စာရင်းကြေညာမည့်ရက် – ၁၅-၈-၂၀၁၈ ရက် (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့)

ကျောင်းအပ်စတင် လက်ခံမည့်ရက် – ၁၆-၈-၂၀၁၈ ရက် (ကြာသပတေးနေ့)

ကျောင်းအပ်နောက်ဆုံး လက်ခံမည့်ရက် – ၂၃-၈-၂၀၁၈ ရက် (ကြာသပတေးနေ့)

( င) ဝင်ခွင့်ရရှိသူများသည် အထက်ပါ ကျောင်းအပ်နောက်ဆုံးရက်ထိ ကျောင်းအပ်နှံရန် ဤတက္ကသိုလ်နှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်း မရှိပါက အရန်ရွေးချယ်ထားသည့်စာရင်း (Waiting List) အဖြစ် ထုတ်ပြန်ကြေညာ ထားသူများထဲမှ ဝင်ခွင့်ရရှိနိုင်ရန် ထပ်မံထုတ်ပြန် ကြေညာသွားမည်ဖြစ်ပြီး ၁၂-၉-၂၀၁၈ ရက် (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့) နောက်ဆုံးထား၍ ကျောင်းအပ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

(စ) လျှောက်လွှာနှင့်အတူ အောက်ပါအထောက်အထားများကို ပူးတွဲတင်ပြရမည်-

(၁) ၂၀၁၈ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ အမှတ်စာရင်းမူရင်း

(၂) ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူနှင့် မိဘနှစ်ပါး၏ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူတစ်စုံစီ

(၃) ဓာတ်ပုံသုံးပုံ (ဓာတ်ပုံ၏နောက်ကျောတွင် အမည်နှင ့်တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲခုံအမှတ်ရေးရန်)

(ဆ) ဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာများကို သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာတက္ကသိုလ်၊ ပါရမီလမ်း၊ တက္ကသိုလ်များလှိုင်နယ်မြေ၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ စာတိုက်သင်္ကေတ-၁၁၀၅၁သို့ တိုက်ရိုက်လျှောက်ထားရမည်။ အသေးစိတ်သိလိုပါက ဖုန်း-၀၁-၉၆၆၄၇၀၉ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန၊ မန္တလေးကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်၊ ပထမနှစ်သင်တန်း ဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

(က) မန္တလေးကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်သို့ ဝင်ခွင့်လျှောက်ထားသူများသည်၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်ကျင်းပခဲ့သော တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲတွင် စုစုပေါင်းရမှတ် (၄၅၀) နှင့် အထက် ရရှိအောင်မြင်ခဲ့သူများ လျှောက်ထား နိုင်သည်။ စုစုပေါင်း ကျောင်းသား/ကျောင်းသူဦးရေ (၂၅၀) ဦးလက်ခံမည်။

(ခ) တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲတွင် မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးရှိ စာစစ်ဌာနများမှ သင်္ချာ၊ ဓာတုဗေဒ၊ ရူပဗေဒ ဘာသာရပ်များပါဝင်သည့် ဘာသာတွဲတစ်ခုခုဖြင့် ဖြေဆိုအောင်မြင်သူများလျှောက်ထားနိုင်သည်။

(ဂ) ဝင်ခွင့်လျှောက်ထားသူသည် တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်လျှောက်ထားချိန်၌ တည်ဆဲနိုင်ငံသားဖြစ်မှုဥပဒေနှင့် ကိုက်ညီသောနိုင်ငံသား ဖြစ်ရမည်။

(ဃ) လျှောက်ထားလိုသူများသည် မန္တလေးကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်သို့ သတ်မှတ်လျှောက်လွှာပုံစံဖြင့် တိုက်ရိုက်လျှောက်ထားနိုင်သည်။

ဝင်ခွင့်လျှောက်ထားသူများသည် အောက်ပါတို့ကိုပူးတွဲတင်ပြရမည်။

(၁) တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်လက်မှတ် (သို့) အောင်မြင်ကြောင်းထောက်ခံစာ၊

(၂) အမှတ်စာရင်း (မူရင်း)

(၃)နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား (မိတ္တူ) (သို့) နိုင်ငံသားလက်မှတ် (မိတ္တူ) (သို့) နိုင်ငံသားဖြစ်ရန်လျှောက် ထားဆဲဖြစ်ပါက သက်ဆိုင်ရာ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာန၏ထောက်ခံစာမူရင်း

(င) သင်တန်းကာလမှာ (၅) နှစ်ဖြစ်ပြီး အထူးပြုဘာသာရပ်အလိုက် အောင်မြင်ပြီးမြောက်သူများကို အောက်ပါ ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာ ဘွဲ့များ ပေးအပ်ချီးမြှင့်သွားမည် –

(၁) B. C. Sc.(Software Engineering)

(၂) B. C. Sc.(Knowledge Engineering)

(၃) B. C. Sc.(Business Information Systems)

(၄) B. C. Sc.(High Performance Computing)

(၅) B. C. Tech.(Computer Communication and Networks)

(၆) B. C. Tech.(Embedded Systems)

(စ) အဆင့်မီပါက မဟာဘွဲ့သင်တန်းနှင့် ပါရဂူဘွဲ့သင်တန်းများသို့ အဆင့်ဆင့် ဆက်လက်တက်ရောက်ခွင့် ရှိသည်။

(ဆ) တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်စိစစ်လက်ခံခြင်းကို အောက်ပါအတိုင်းဆောင်ရွက်မည်။

– လျှောက်လွှာလက်ခံမည့်ကာလ ၁၅-၆-၂၀၁၈ မှ ၁၅-၇-၂၀၁၈ အထိ

– ဝင်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်းကြေညာခြင်း ၁၅-၈-၂၀၁၈

– ကျောင်းအပ်လက်ခံခြင်း ၁၆-၈-၂၀၁၈ မှ ၁၂-၉-၂၀၁၈ အထိ

(ဇ) သင်တန်းဆိုင်ရာ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို မန္တလေးကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် website www.ucsm.edu.mm တွင်ကြည့်ရှုနိုင်ပြီး ဖုန်း-၀၉-၈၉၆၅၀၂၂၁၅ နှင့် ၀၉-၇၈၆၅၀၅၀၁၂ တို့သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်း စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

နိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ် ပထမနှစ်သင်တန်း ဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာခေါ်ယူ

ရန်ကုန်နိုင်ငံခြား ဘာသာတက္ကသိုလ် ပထမနှစ်သင်တန်း (တရုတ်ဘာသာ၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ၊ ပြင်သစ်ဘာသာ၊ ဂျာမန်ဘာသာ၊ ဂျပန်ဘာသာ၊ ကိုရီးယားဘာသာ၊ ရုရှားဘာသာနှင့် ထိုင်းဘာသာ) အထူးပြုများသို့ ဝင်ခွင့်လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။

– တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် စာမေးပွဲကို စုစုပေါင်းရမှတ် ၄၀၀ နှင့်အထက် ရရှိသူများဖြစ်ရမည်။

– အင်္ဂလိပ်ဘာသာရပ် လျှောက်ထားလိုသူတွေဟာ တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲ တွင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာရပ်ကို ၆၅ မှတ်နှင့် အထက်ရရှိပြီး စုစုပေါင်း ရမှတ် ၄၀၀ နှင့်အထက် ရရှိသူများဖြစ်ရမည်ဖြစ်သည်။

– လျှောက်ထားသူတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ရပါမယ်။

လူတွေ့နှုတ်ဖြေစာမေးပွဲကို ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၂၅ ရက်မှာစတင်ဖြေဆိုရမှာဖြစ်ပြီး အမှတ်စာရင်း မူရင်းကို လည်း မပျက်မကွက် တင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာ ကို ဇွန်လ ၁၅ ရက် မှစတင်ကာ ရန်ကုန်နိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ်မှာ ထုတ်ယူနိုင်ပြီး ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက် နောက်ဆုံးထားကာ နိုင်ငံခြားဘာသာ တက္ကသိုလ်ကို တိုက်ရိုက်လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။ ဝင်ခွင့်ကို ဦးစားပေးဘာသာရပ် ၃ ခုထိ ရွေးချယ်လျှောက်ထားခွင့် ရှိပါတယ်။

ဝင်ခွင့်လက်ခံမည့်ဦးရေ

တရုတ်ဘာသာ – ၁၀၀ ဦး

အင်္ဂလိပ်ဘာသာ – ၁၅၀ ဦး

ပြင်သစ်ဘာသာ – ၁၀၀ ဦး

ဂျာမန်ဘာသာ – ၁၀၀ ဦး

ဂျပန်ဘာသာ – ၁၀၀ ဦး

ကိုရီးယားဘာသာ – ၁၀၀ ဦး

ရုရှားဘာသာ – ၁၀၀ ဦး

ထိုင်းဘာသာ – ၅၀ ဦး

အသေးစိတ် အချက်အလက်တွေကို ရန်ကုန်နိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ် ဖုန်း-၀၁-၅၃၅၉၈၅၊ ဒုတိယပါမောက္ခချုပ် (သင်တန်း) ၀၁-၅၁၃၁၉၈၊ သင်တန်းရေးရာ ဌာန ၀၁-၅၁၅၂၃၆ ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။

ရန်ကုန်စီးပွားရေး တက္ကသိုလ်တွင် ပထမနှစ်သင်တန်းဝင်ခွင့် လျှောက်ထားနိုင်

ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ် (ရွာသာကြီးနယ်မြေ)

၂၀၁၈- ၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်အတွက် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲအောင်မြင်ထားသော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ် စုစုပေါင်းရမှတ် ၄၀၀ နဲ့အထက်ရသူများ ပထမနှစ်ဝင်ခွင့် အသီးသီးကို လျှောက်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း ကြေညာထားပါတယ်။

သင်ကြားပို့ချပေးသွားမယ့် ဘာသာရပ်များမှာ Bachelor of Economics (Economics) (B.Econ (Eco)), Bachelor of Economics (Statistics) B.Econ(Stats), Bachelor of Commerce (B.Com), Bachelor of Business Administration (B.B.A) စတာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ လျှောက်ထား လိုသူတွေအနေနဲ့ တက္ကသိုလ်ဝင် တန်း စာမေးပွဲကိုု မည့်သည့်ဘာသာတွဲဖြင့်မဆို အောင်မြင်သူ ဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီး တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲတွင် စုစုပေါင်းရမှတ် ၄၀၀ နဲ့အထက် ရရှိသူ ဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ စုစုပေါင်း ကျောင်းသားဦးရေကို ၁၂၀၀ ဦးထိ လက် ခံပေးသွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။ ရန်ကုန် စီးပွားရေးတက္ကသိုလ် ဝင်ခွင့်လျှောက်ထား လိုသူတွေအနေနဲ့ ရန်ကုန် စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်ရဲ့ သတ်မှတ်လျှောက်လွှာပုံစံနဲ့ တိုက်ရိုက်လျှောက်ထား ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဘာသာကို ၄ နှစ်ကြာ တက်ရောက်သင်ယူရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဝင်ခွင့်လျှောက်ထား လိုသူတွေအနေနဲ့ လူတွေ့ စစ်ဆေးခြင်း ဖြေဆိုရမှာဖြစ်ပြီး အချိန်နေရာသတ်မှတ်ချက်ကို ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်တွင် စုံစမ်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။

ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ် (လှိုင်နယ်မြေ)

ရန်ကုန်စီးပွားရေး တက္ကသိုလ် (လှိုင်နယ်မြေ)တွင် စုစုပေါင်းရမှတ် ၄၀၀ နဲ့အထက်ရသူများ ဖော်ပြပါဘာသာရပ် တွေကို လျှောက်ထား တက်ရောက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ သင်ကြားပို့ချပေးသွားမယ့် ဘာသာရပ်တွေ က Bachelor of Accounting (B.Act), Bachelor of Population Studies (B.P.S), Bachelor of Public Adiministration (B.P.A), Bachelor of Development studies (B.Dev.S) စတဲ့ဘာသာရပ်တွေလျှောက် ထားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။

လျှောက်ထားလိုသူတွေအနေနဲ့ ဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာေတွေကို ဇွန်လ ၁၅ ရက်မှစပြီး ဇူလိုင်၁၅ ရက်အထိ လက်ခံ ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ၀င်ခွင့်စာရင်းရရှိသူများကို သြဂုတ်လ ၁၅ ရက်မှာကြေညာပေးသွားမယ် လို့ ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။

လျှောက်ထားလိုသူတွေအနေနဲ့ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲကိုု မည်သည့်ဘာသာ တွဲဖြင့်မဆို အောင်မြင်သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီး တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲတွင် စုစုပေါင်းရမှတ် ၄၅၀ နဲ့အထက် ရရှိသူ ဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ စုစုပေါင်း ကျောင်းသားဦးရေကို ၂၀၀ ဦးထိ လက်ခံပေးသွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။ ရန်ကုန် စီးပွားရေးတက္ကသိုလ် ဝင်ခွင့်လျှောက်ထားလိုသူတွေအနေနဲ့ ရန်ကုန်စီးပွားရေး တက္ကသိုလ်ရဲ့ သတ်မှတ် လျှောက်လွှာပုံစံနဲ့ တိုက်ရိုက်လျှောက်ထား ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဘာသာကို ၄ နှစ်ကြာ တက်ရောက် သင်ယူရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဝင်ခွင့်လျှောက်ထားလိုသူတွေအနေနဲ့ လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်း ဖြေဆိုရမှာဖြစ်ပြီး အချိန်နေရာသတ်မှတ်ချက်ကို ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်မှာ စုံစမ်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ဖုန်း ၀၉- ရ၃၂၄၁၀၀၇၊ ၀၁- ၅၂၆၆၁၃ သို့လည်း ဆက်သွယ်မေးမြန်း နိုင်ပါတယ်။

မန္တလေးနည်းပညာတက္ကသိုလ် B.E/B.Arch/B.S သင်တန်းဝင်ခွင့် လျှောက်လွှာခေါ်ယူ

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွက် နည်းပညာတက္ကသိုလ် (မန္တလေး) ရဲ့ အင်ဂျင်နီယာနဲ့ ဗိသုကာသင်တန်းတွေအတွက် အမျိုးသား ၂၀၀ ဦးနဲ့ အမျိုးသမီး ၁၆၅ ဦးရေ ထိ ခေါ်ယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ (Cvil Engg)၊ ဗိသုကာ (Archtecture)၊ စက်မှု အင်ဂျင်နီယာ ( Mechanical Engg:)၊ အီလက်ထရွန်နစ် အင်ဂျင်နီယာ (Electronic Engg:)၊ လျှပ်စစ်စွမ်းအား အင်ဂျင်နီယာ (Electrical Power Engg:)၊ ကွန်ပျူတာအင်ဂျင်နီယာနှင့် သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ (Computer Engineering & Information Technology)၊ မက္ကာထရွန်နစ် အင်ဂျင်နီယာ (Mechatronic Engg:)၊ သုတနည်းပညာ (Information Technology)၊ ဓါတု အင်ဂျင်နီယာ (Chemical Engg:)၊ ရေနံ အင်ဂျင်နီယာ (Petroleum Engg:)၊ သတ္တုတူးဖော်ရေး အင်ဂျင်နီယာ (Mining Engg:) နဲ့ ဇီဝနည်းပညာ (Biotechnology) သင်တန်းတွေကို ဖွင့်လှစ်သွားမှာပါ။ သင်တန်းကာလအနေနဲ့ B.E/B.Arch ဘွဲ့အတွက် ၆ နှစ်၊ B.S ဘွဲ့အတွက် ၄ နှစ်ဖြစ်ပြီး သင်တန်းကာလ ပြီးစီးအောင်မြင်ပါက B.E/B.Arch ဘွဲ့နဲ့ B.S ဘွဲ့အသီးသီးကို တိုက်ရိုက်အပ်နှင်းချီးမြှင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။

လျှောက်ထားလိုသူတွေဟာ ၂၀၁၈ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲမှာ အောင်မြင်ထားသူ၊ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲမှာ ရူပဗေဒ၊ ဓာတုဗေဒ၊ သချင်္ာနဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ လေးဘာသာ စုစုပေါင်းရမှတ် ၃၀၀ နဲ့ အထက် ရရှိသူတွေဖြစ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

လျှောက်လွှာတွေကို ဇွန်လ ၁၅ ရက်မှ ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်ထိ လက်ခံပေးသွားမှာဖြစ်ပြီး ၀င်ခွင့်တွေကို သြဂုတ်လ ၁၅ ရက်မှာ ကြေညာပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ သြဂုတ်လ ၁၆ ရက် မှ စက်တင်ဘာလ ၁၂ ရက်ထိ ကျောင်းအပ်လက်ခံမှာဖြစ်ပြီး လျှောက်လွှာနဲ့အတူ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ အောင်လက်မှတ်မူရင်းနှင့် မိတ္တူ၊ ကျောင်းသားနဲ့ မိဘနှစ်ပါးရဲ့ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး
ကတ်ပြားမိတ္တူ၊ ခြောက်လအတွင်းရိုက်ကူးထားတဲ့ ရောင်းစုံဓာတ်ပုံ ငါးပုံပူးတွဲတင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။

လျှောက်လွှာတွေကို တက္ကသိုလ်ရဲ့ သင်တန်းရေးရာဌာန သို့ လူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ၊ စာတိုက်မှတစ်ဆင့်ဖြစ်စေပေးပို့ လျှောက်ထားနိုင်ပြီး လျှောက်လွှာတွေကို တက္ကသိုလ်ရဲ့ သင်တန်းရေးရာဌာန (သို့) http://www.tum-mandalay.edu.mm တွင်ရယူနိုင်ပါတယ်။ အသေးစိတ်ကို နည်းပညာတက္ကသိုလ် (မန္တလေး) သင်တန်းရေးရာဌာန ဖုန်း-၀၉၄၃၁၇၅၀၃၄၊ ၀၉၉
၇၇၇၉၉၉၄၂ ကိုလည်းကောင်း [email protected] ကိုလည်းကောင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါတယ်။

ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ် ပထမနှစ်အတွက် ကျောင်းသားဦးရေ ၃၀၀ လက်ခံမည်

ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ် ရဲ့ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်အတွက် ပထနှစ်ဝင်ခွင့်ကို ကျောင်းသား ဦးရေ ၃၀၀ လက်ခံမယ်လို့ သိရပါတယ်။

အဆိုပါတက္ကသိုလ်မှ စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံဘွဲ့ (B.Agr.Sc) ငါးနှစ်သင်တန်း အတွက် ခေါ်ယူခြင်းဖြစ်ပြီး ၂၀၁၈ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ အောင်မြင်ထားသူတွေ လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။ လျှောက်ထားသူတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီး သိပ္ပံဘာသာတွဲဖြင့် အောင်မြင်ထားသူ၊ တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲရမှတ် ၄၀၀ နှစ့် အထက်ရရှိသူတွေ လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။ လျှောက်လွှာနဲ့အတူ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ အောင်မြင်ကြောင်းထောက်ခံစာ (မူရင်း၊ အမှတ်စာရင်း (မူရင်း)၊ မိဘနှစ်ပါးရဲ့ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ် (မိတ္တူ)၊ အကျင့်စာရိတ္တ ကောင်းမွန်ကြောင်း ထောက်ခံစာ၊ ဓာတ်ပုံ ၃ ပုံ ကို ပူးတွဲ တင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။

လျှောက်လွှာတွေကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၁၇ ရက် နောက်ဆုံးထားကာ ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေး တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားရေးရာဌာနကိုပေးပို့ လျှောက်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဝင်ခွင့်မရရှိပါက တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် မဆုံးရှုံးစေရန် တခြားသော တက္ကသိုလ်များကိုလည်း လျှောက်ထားရန်လိုအပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။

လျှောက်လွှာတွေကို ဒီနေရာမှာ download ရယူနိုင်ပြီး အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကို ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ် ကျောင်းသား ရေးရာ ဌာန ဖုန်း – ၀၆၇-၃၄၁၆၅၁၂၊ ဝန်ထမ်းရေးရာ ဌာန ဖုန်း-၀၆၇-၃၄၁၆၅၁၃ ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါတယ်။

ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် ပထမနှစ်သင်တန်း ဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာ

ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၏ ၂၀၁၈-၁၉ ပညာသင်နှစ်၊ ပထမနှစ်သင်တန်း အသီးသီးအတွက်လျှောက်လွှာ ခေါ်ယူလျက်ရှိပါတယ်။ ဝင်ခွင့်ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲတွင် အောင်မြင်သူတွေ လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။

-သန္တာ ၊ ဝေဝေ