၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ေအာက္တိုဘာႏွင့္ ႏိုဝင္ဘာအတြင္း ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးက႑တြင္ ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳႇပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာသန္း ၂၀၀ ေက်ာ္ရွိ

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလနဲ႔ ႏိုဝင္ဘာလအတြင္း ခြင့္ျပဳခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွွီးျမဳႇပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းေတြထဲမွာ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး က႑ပါ၀င္ပါတယ္။

ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး က႑အေနနဲ႔ ေအာက္တိုဘာလမွာ လုပ္ငန္း တစ္ခုရင္းႏွီးျမဳႇပ္ႏွံခဲ့ၿပီး မတည္ေငြရင္း ပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚ လာ ၆၅.၄၄၀ သန္း ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ႏိုဝင္ဘာလမွာလည္း လုပ္ငန္းတစ္ခု ရင္းႏွွီးျမဳႇပ္ႏွံခဲ့ၿပီး မတည္ေငြရင္းပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၄၃.၂၆၈ သန္းရွိခဲ့တယ္လို႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမဳႇပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းေတြကို ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမဳႇပ္ႏွံမႈ ဥပေဒနဲ႔အညီ စိစစ္ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလအတြင္း ရင္းႏွီးျမဳႇပ္ႏွံမႈ တိုးျမႇင့္ျခင္း အပါအဝင္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမဳႇပ္ႏွံမႈ စုစုေပါင္းတန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၅ ဒသမ ၁၀၀ သန္းနဲ႔  ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာ ႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလအတြင္း ရင္းႏွီးျမဳႇပ္ႏွံမႈ တိုးျမႇင့္ျခင္းအပါအဝင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳႇပ္ႏွံမႈ စုစုေပါင္းတန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၄၃ ဒသမ ၉၇၄ သန္း ခြင့္ျပဳေဆာင္ရြက္ ေပးႏိုင္ခ့ဲတယ္လို႔ ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလနဲ႔ ႏိုဝင္ဘာလအတြင္းခြင့္ျပဳခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳႇပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းေတြထဲမွာ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးက႑၊ စက္မႈက႑၊ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားက႑၊ ေမြးျမဴေရး ႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းက႑၊ အျခားဝန္ေဆာင္မႈက႑၊ သတၱဳတြင္းက႑၊ လယ္ယာက႑၊ စက္မႈဇုန္တည္ေဆာက္မႈက႑တို႔ ပါဝင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

-ထြန္းထြန္း