၂၀၁၇ တြင္ အိႏၵိယ developer အေရအတြက္ အေမရိကန္ထက္ ေက်ာ္လြန္ဖြယ္ရွိ

၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏ software developer အေရအတြက္သည္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံထက္ေက်ာ္လြန္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း စစ္တမ္းတစ္ရပ္အရသိရသည္။

Evans Data Corp. မွထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ developer အေရအတြက္စစ္တမ္းအရ ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္ softwaredeveloper 18.2 သန္းရွိေၾကာင္း ၎အေရအတြက္မွာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ တြင္ ၂၆.၄ သန္းအထိျမင့္တက္လာႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိတြင္အေမရိကန္ႏုိင္ငံသည္ software developer 3.6 သန္းရွိၿပီး developer အမ်ားဆံုးရွိသည့္ ႏုိင္ငံအျဖစ္ဦးေဆာင္ေနသည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ software developer ဦးေရ ၂.၇၅ သန္းရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၌အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏ developer ဦးေရမွာ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျမင့္တက္ကာ ၅.၂ သန္းရွိလာႏုိင္ၿပီး အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းသာျမင့္တက္ကာ ၄.၅ သန္းသာရွိႏုိင္ေၾကာင္း Evans Data မွေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၌တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္ programmer အေရအတြက္ ၁.၉ သန္းခန္႔ရွိလာၿပီး ႐ုရွားတြင္ ၁.၃ သန္းရွိလာႏုိင္ေၾကာင္း Evans Data ၏အစီရင္ခံစာတြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

-ေနာင္ေနာင္
Ref: ComputerWorld