၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြက္ IELTS ပညာသင္ဆု အမ်ဳိးအစားႏွစ္မ်ဳိး ေပးအပ္မည္

IMG_0412.gif

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ IELTS ပညာသင္ဆုမ်ားကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ေပးအပ္ခဲ့ရာ ယခုလာမည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္လည္း IELTS ပညာသင္ဆုကို အမ်ဳိးအစားႏွစ္မ်ဳိး သတ္မွတ္၍ ေပးအပ္သြား မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း  သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

IELTS ပညာသင္ဆု ပထမတစ္မ်ိဳးမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ေသာ ေက်ာင္းသား ၊ ေက်ာင္းသူ ႏွစ္ဦးအား တစ္ဦးလွ်င္ စတာလင္ေပါင္ ၂,၀၀၀ (ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၃၂ သိန္းခန္႔) ေပးသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယတစ္မ်ိဳးမွာ အေရွ႕အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားရိွ British Council မ်ားမွ စုေပါင္းခ်ီးျမႇင့္ေသာ Regional IELTS Scholarship ျဖစ္ကာ အေရွ႕အာရွႏိုင္ငံမ်ားမွ ထူးခြ်န္ေက်ာင္းသား ငါးဦး ေ႐ြးခ်ယ္ကာ တစ္ဦးလွ်င္ ၿဗိတိသွ် ေပါင္ ၁၂,၀၀၀ (ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁၉၂ သိန္းခန္႔) စီ ေပးသြားမည့္ အစီအစဥ္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ IELTS ပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိ ေနထိုင္သူ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံျပင္ပတြင္ ၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္မွ စ၍ ဘြဲ႕ႀကိဳ (undergraduate) ႏွင့္ ဘြဲ႕လြန္ (postgraduate) ပညာသင္ၾကားမည့္သူ၊ IELTS လက္မွတ္အား ဝင္ခြင့္လိုအပ္ခ်က္ တစ္ခုအေနျဖင့္ လက္ခံေသာ တကၠသိုလ္တြင္ တက္မည့္သူ၊ IELTS Test Component တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ အနည္းဆုံး band score 6 ရရွိသူ၊ IELTS စာေမးပြဲအား ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁ ရက္ႏွင့္ ၎ရက္ေနာက္ပိုင္း ေျဖဆိုထားသူ၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လ၃၀ ရက္ မတိုင္မီ မိမိေလွ်ာက္ထားေသာ တကၠသိုလ္မွ ဝင္ခြင့္အေထာက္အထား (acceptance letter) ကို ျပႏိုင္သူ စသည့္ အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ျပည့္စံုရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ပညာသင္ဆု ရရွိေသာေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ၎တို႔ တက္ေရာက္မည့္ ေက်ာင္းသို႔ တိုက္႐ိုက္ ေငြေၾကးေပးသြင္း  ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားအား ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ ဝက္ဘ္ဆိုက္ www.britishcouncil.org.mm/ielts-scholarship တြင္ download ရယူႏိုင္သည္။ ျဖည့္သြင္းၿပီးေသာ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေမလ ၃၁ ရက္မ တိုင္မီ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီသို႔ ေပးပို႔ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ အျခားသိလိုသည္မ်ားကို ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ ဝက္ဘ္ဆိုက္ www.britishcouncil.org.mm  ႏွင့္ www.myanmar-network.net တြင္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္သည္။

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီသည္ ယခု၂၀၁၄ ႏွစ္တြင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွ IELTS Scholarship အတြက္ ထူးခြ်န္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ႏွစ္ဦးအား ေ႐ြးခ်ယ္ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး အေရွ႕အာရွမွ ထူးခြ်န္ေက်ာင္းသား မ်ားကို ေပးအပ္ေသာ Regional IELTS Scholarship ကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေဒါက္တာသႏၲာေအာင္က ရရိွခဲ့သည္။ IELTS စာေမးပြဲကို ေျဖဆိုလိုသူမ်ား (သို႔မဟုတ္) IELTS စာေမးပြဲအား စိတ္ဝင္စားသူမ်ားသည္ သိလိုသည္မ်ားကို www.takeielts.org တြင္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္သည္။ IELTS စာေမးပြဲအား လစဥ္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕တို႔တြင္ ေျဖဆိုႏိုင္ၿပီး စာေမးပြဲအတြက္ လိုအပ္ေသာ စာအုပ္ႏွင့္ ေလ့လာေရး အေထာက္အကူျပဳ ပစၥည္းမ်ားကို ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ စာၾကည့္တိုက္မ်ားတြင္ ျပည့္စံုစြာ ရရွိႏိုင္သည္။

IELTS စာေမးပြဲေျဖဆိုမည့္သူမ်ားႏွင့္ စာေမးပြဲအားေလ့က်င့္လိုသူမ်ားအတြက္ အြန္လိုင္းမွ ၁၀ နာရီစာ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားအား အခမဲ့ဝင္ေရာက္ ေလ့လာႏိုင္သည့္ အျပင္ IELTS ကို ေျဖဆိုရန္ စာရင္း သြင္းၿပီးပါက အြန္လိုင္းမွ နာရီ ၃၀ စာ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားအား အခမဲ့ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

IELTS စာေမးပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိလိုသည္မ်ားကို www.facebook.com/BritishCouncilMyanmar (သို႕မဟုတ္) www.myanmar-network.net တြင္ လည္းေကာင္း၊  ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ ဖုန္း-ဝ၁ -၂၅၆၂၉ဝ၊ ၂၅၆၂၉၁၊ ၂၅၄၆၅၈ သို႔ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္း ႏိုင္သည္။