၁၁ ႏွစ္အတြင္း ႀကီးမားသည့္ ဆိုက္ဘာတိုက္ခိုက္မႈ တစ္ရပ္ ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း နည္းပညာ ကၽြမ္းက်ငá€

cyberattack.jpg

၂၀၂၅ ခုႏွစ္တြင္ ေဒၚလာဘီလီယံ ေပါင္းမ်ားစြာ ဆံုး႐ံႈးျခင္း သို႔မဟုတ္ အသက္ဆံုး႐ံႈးျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည့္ ႀကီးမားေသာ ဆိုက္ဘာ တိုက္ခိုက္မႈ တစ္ရပ္သည္ ကမ႓ာ့တစ္ေနရာရာတြင္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေၾကာင္း နည္းပညာ ကြ်မ္းက်င္သူ သံုးပံုႏွစ္ပံုက သံုးသပ္ထားၾကသည္။

Pew Research Center မွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ စစ္တမ္းတစ္ခုအရ ေလ့လာဆန္းစစ္ သူမ်ားသည္ ဘဏ္လုပ္ငန္း၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ကဲ့သို႔ေသာ အြန္လိုင္းစနစ္မ်ားသည္ အေႏွာင့္အယွက္မ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရႏိုင္ၿပီး ၎တို႔ေၾကာင့္ စစ္ပြဲႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း ဆိုခဲ့သည္။

အဆိုပါ စစ္တမ္းကို နည္းပညာ ကြ်မ္းက်င္သူ ၁,၆၀၀ ဦးထံမွ ေကာက္ယူခဲ့ၿပီး ၎အနက္ ၆၁ ရာခိုင္ႏႈန္းက ႏိုင္ငံ၏ လံုၿခံဳေရးကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ထိခိုက္ေစႏိုင္သည့္ ဆိုက္ဘာတိုက္ခိုက္မႈ တစ္ရပ္ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့သည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ သုေတသီမ်ားကမူ ယခုလအေစာပိုင္းက Apple ၏ iCloud အခ်က္အလက္ သိုေလွာင္မႈစနစ္ကို တိုက္ခိုက္ျခင္းကို ဥပမာျပဳကာ ဆိုက္ဘာတိုက္ခိုက္မႈသည္ စတင္ျဖစ္ေပၚ ေနလ်က္ရိွေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အဆိုပါ iCloud တိုက္ခိုက္မႈသည္ တ႐ုတ္အစိုးရႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈရိွေၾကာင္း လံုၿခံဳေရးပညာရွင္ အခ်ိဳ႕ကဆိုခဲ့သည္။

ဘ႑ာေရး စနစ္မ်ား၊  စြမ္းအင္ႏွင့္ က်န္းမာေရး စနစ္မ်ားကို ဆိုက္ဘာ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားျဖင့္ တိုက္ခိုက္ျခင္းသည္ ဗံုးႀကဲကာ တိုက္ခိုက္ ဖ်က္ဆီးျခင္းကဲ့သို႔ ထိခိုက္နစ္နာ ေစႏိုင္ေၾကာင္း နည္းပညာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

MIT Technology Review မွ အယ္ဒီတာျဖစ္သူ ေဂ်ဆန္ပြန္တင္ကမူ ပုလဲဆိပ္ကမ္းျဖစ္ရပ္ႏွင့္ ခိုင္းႏိႈင္းေျပာၾကား ခဲ့သလို အီရန္ႏ်ဴကလီးယား စက္႐ံုမ်ားကို တိုက္ခိုက္ခဲ့သည့္ Stuxnet ကြန္ပ်ဴတာ malware ကိုလည္း ကိုးကားေျပာၾကား ခဲ့သည္။ အဆိုပါ အီရန္ႏ်ဴကလီးယား စက္႐ံုမ်ားကို အေမရိကန္ႏွင့္ အစၥေရးတို႔က တိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း လံုၿခံဳေရးပညာရွင္မ်ားက ယူဆခဲ့ၾကသည္။

-ေနာင္ေနာင္
Ref: USAToday