ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြ်မ္းက်င္မႈၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပရန္စီစဥ္

ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြ်မ္းက်င္မႈၿပိဳင္ပြဲ (Myanmar Skills 2018) က်င္းပဖို႔ စီစဥ္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အဲဒီျမန္မာႏိုင္ငံ ကြၽမ္းက်င္မႈ ၿပိဳင္ပြဲ ၂၀၁၈ (Myanmar Skills 2018) ကို ျမန္မာလူငယ္ပညာရွင္မ်ား၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားအား ျမႇင့္တင္ေပးရန္၊ ေခတ္မီပညာရပ္ဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္မႈ မ်ား၊ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားႏွင့္ နည္းပညာ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈမ်ားအား အာဆီယံကြၽမ္းက်င္မႈ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားမွတစ္ဆင့္ လက္ဆင့္ကမ္းရရွိႏိုင္ရန္၊ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားအား ေလ့က်င့္ျမႇင့္တင္ျခင္း၏ အေရးပါ အရာေရာက္ပုံကို အစိုးရ၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ဆိုင္ရာ ပုဂၢလိက သင္တန္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ပိုမိုနားလည္ လာေစရန္၊ ASEAN Skills ၿပိဳင္ပြဲအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရာတြင္ အႀကံဉာဏ္မ်ားႏွင့္ အေထာက္အပံ့မ်ားရရွိႏိုင္ရန္ စတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ကြၽမ္းက်င္မႈဧရိယာအလိုက္ က်င္းပဖို႔စီစဥ္ေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။

ၿပိဳင္ပြဲအေၾကာင္း အေသးစိတ္ရွင္းလင္းပြဲတစ္ရပ္ကို ၁၁.၁.၂၀၁၈. ရက္ ေန႔လယ္ ၂ နာရီမွာ MICT Park မွာက်င္းပမယ္လို႔သိရပါတယ္။

-ထြန္းထြန္း