ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ e-Government ၫႊန္းကိန္း အဆင့္ ၁၆၉ တြင္ရွိ

လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ e-Government ၫႊန္းကိန္းကိုၾကည့္ရင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာ အဆင့္ ၁၆၉ မွာ ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။
အဲဒါဟာ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၉၃ မွာ ၁၆၉ ရွိတာျဖစ္ပါတယ္။ “ အခုဆိုရင္ ႏိုင္ငံတကာမွာ ႏိုင္ငံတစ္ခုရဲ႕ ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈကိုတိုင္းတာရာမွာ e-Government ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈကလည္း ၫႊန္းကိန္းတစ္ခုျဖစ္ေနပါၿပီ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လူမႈစီးပြားဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈလို႔ ေျပာရင္ e-Government ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို လံုး၀ခ်န္ထားလို႔မရပါဘူး” လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဳတာအသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠဌဦးခြန္ဦးကေျပာပါတယ္။

ေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ e-Government Conference and ICT Exhibition အခမ္းအနားမွာ ေျပာၾကားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ e-Government တိုးတက္မႈရရွိဖို႔အတြက္ Vision နဲ႔ Strategic Direction ေတြက အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ ဒီဂ်စ္တယ္စီးပြားေရးကို ကူးေျပာင္းႏိုင္ဖို႔အတြက္ စီးပြားေရးမူ၀ါဒေတြနဲ႔ e-Government Vision နဲ႔မူဝါဒေတြက ကိုက္ညီမႈ ရွိေနဖို႔လိုအပ္ေၾကာင္း ဆိုပါတယ္။

“တကယ္ေတာ့ e-Government ကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းဟာ စရိတ္ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔နဲ႔ ျပည္သူေတြကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးရာမွာ ေကာင္းမြန္လာေရးသာမဟုတ္ဘဲ ပြင့္လင္းမႈရွိတဲ့ Digital Government ဟာဆိုရင္ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ အစိုးရရဲ႕အုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားမွာ ယံုၾကည္မႈရရွိလာေရး၊ ျပည္သူမ်ား လြယ္ကူသက္ သာတဲ့ ဘ၀မ်ားရရွိလာေရးအတြက္လည္းအေရးပါပါတယ္၊ ဒါ့အျပင္ တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈေတြလည္း တိုးတက္လာမွာျဖစ္ပါတယ္” လို႔ ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ လက္ရွိ ျပည္တြင္းမွာ eGovernment စနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကတာျဖစ္ၿပီး ဝန္ႀကီးဌာန အသီးသီးကလည္း သက္ဆိုင္ရာ က႑အလိုက္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

-ထြန္းထြန္း